Forskning inom kulturvård

Forskningsverksamheten inom kulturvård är inriktad på att utveckla forskningsprofilen Hållbar förvaltning av kulturarv.

De största externa finansiärerna är Energimyndigheten, Vetenskapsrådet samt EU-kommissionen. Det interna anslaget har använts för medfinansiering och utveckling av befintliga projekt, för projektverksamheten och för att strategiskt utveckla forskningen inom profilområdet i riktning mot en komplett och uthållig akademisk miljö.

Nedan redovisas de externfinansierade projekt som ingår i profilområdet.

Hållbar förvaltning av kulturarv

Kulturvård är idag ett väl etablerat tvärvetenskapligt forskningsfält som omfattar både materiella och immateriella kulturarv. I fokus står analyser av kulturhistoriska värden och hur man i praktiken kan genomföra bevarandeinsatser. Under senare tid har allt större uppmärksamhet riktats mot att tydliggöra kulturvårdens betydelse för social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling.

Forskningen leds av Tor Broström, Christer Gustafsson och Mattias Legnér.

Spara och bevara - Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Inom ramen för energimyndighetens forskningsprogram om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader är kulturvård ansvariga för fyra projekt som pågår tom 2018. Läs mer på programmets webbplats.

Projektledare: Tor Broström.

Climate for culture

Projektet är det största europeiska forskningsprojektet någonsin inom kulturvårdsområdet. Målet är att kartlägga risker för kulturarvet till följd av en global klimatförändring, med fokus på inneklimat. Projektet har 27 partners från 16 länder och en budget på 6,5 miljoner euro under fem år, till och med 2014. Universitetets andel av budgeten är cirka 3 mnkr och forskningen är inriktad på klimatstyrning, skadebedömningar samt beslutsstöd. Läs mer på projektets webbplats.

Projektledare: Tor Broström.

Kulturarvet och komforten

Frågan om lämpligt inomhusklimat i kulturbyggnader under 1900-talet: Projektet startade 2010 och syftet är att undersöka historiska processer som påverkat normbildning och förändring i praxis vad gäller reglering av inneklimat i äldre byggnader och de olika hälso- och bevarandeproblem som olämpliga inneklimat ansetts bidra till.

Projektledare: Mattias Legnér.

CEN 346 Conservation och Cultural Property

Det europeiska standardiseringsorganet CEN driver sedan 2002 ett omfattande arbete för standardisering inom kulturvårdsområdet. Institutionen har medverkat i den arbetsgrupp som ansvarar för inneklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Arbetet har resulterat i ett antal standarder. Det stora värdet med projektet är att det bildar en europeisk samverkansplattform för gemensamma lösningar kring konkreta frågor.

Projektledare: Tor Broström.

Ett historiskt perspektiv på energieffektivisering i byggnader

Ett treårigt forskningsprojekt som undersöker hur boendemiljöer i Sverige kan ha anpassats som en följd av klimatförändringar under den så kallade lilla istiden, framförallt under 1600- och 1700-talen.

Projektledare: Mattias Legnér.

Healthy and Energy Efficient Living in Traditional Houses

Projektet är finansierat av EU via Interreg med syfte att undersöka möjligheterna till varsam energieffektivisering i traditionella byggnader på landsbygden. Projektet leds av Estonias Open air Museum och genomförs i samverkan med de tekniska högskolorna i Tallinn och Helsingfors. Läs mer på projektets webbplats.

Projektledare: Petra Eriksson.

Funghi and Beetles in Buildings on Islands in the Baltic Sea

Syftet med detta projekt är att utveckla metoder för att förebygga och hantera skador till följd av röta, mögel och insekter i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Finansiering från Interreg. Läs mer på projektets webbplats.

Energy efficiency for EU historic districts sustainability

Nytt fyraårigt projekt inom EU:s 7:e ramprogram. Projektets mål är att, genom fallstudier, utveckla och demonstrera en metod för att bedöma och välja åtgärder för energieffektivisering, anpassade för byggnader med kulturhistoriska värden. ett tjugotal partners deltar och Högskolans roll i projektet är att utveckla metoder för kategorisering av det europeiska byggnadsbeståndet. Läs mer på projektets webbplats.

Projektledare: Tor Broström.

LEAF – Low Energy Apartment Futures 

Projektet startade 2013 med målet att utveckla och tillgängligöra enkla redskap för att fastighetsägare och boende i flerbostadshus med utgångspunkt i sina energideklarationer ska kunna få ett helhetsgrepp om besparingspotentialen i sina byggnader. Projektet leds av skotska forskningscentret Changeworks och genomförs under tre år i samverkan med 8 olika partners runtom i EU. Läs mer på projektets webbplats.

Projektledare: Tor Broström.