Campus Gotland

Socionomprogrammet Campus Gotland 2018/2019

Bild för Socionomprogrammet Campus Gotland 2018/2019
Anmälan

Gillar du att arbeta med människor då är Socionomprogrammet rätt utbildning för dig. Som socionom så arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Socionomprogrammet är en teoretisk utbildning och även en praktisk akademisk yrkesutbildning i socialt arbete såväl förebyggande som stödjande och behandlande.

Om programmet

Socionomprogrammet är en 3,5-årig utbildning på heltid. Utbildningen på sammanlagt 210 hp ger dig en generell socionomexamen för arbete inom olika områden av socialt arbete. Utbildningens huvudämne är socialt arbete, men även ämnen som statsvetenskap, rättsvetenskap och samhälls- och beteendevetenskap ingår. En central del i utbildningen är den verksamhetsförlagda praktik som sker på termin 5. Under slutet av utbildningen genomför du ett självständigt arbete inom socialt arbete för kandidatexamen. Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ett kritiskt tänkande med ett etiskt förhållningssätt och att samspela professionellt med andra människor. Under utbildningen behandlas också socialt arbete ur ett internationellt, globalt perspektiv och det finns möjligheter till studier och praktik utomlands.

Socionomprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som även är forskningsförberedande för fortsatta studier på avancerad nivå för magister- och masterexamen. Programmet ges av Uppsala universitet i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola på Campus Gotland i Visby.

Examen

Programmet leder till en socionomexamen, vilket är en yrkesexamen.

Upplägg

Programmet är under utveckling och en del förändringar, på några terminer, kommer att göras till hösten 2018.

Termin 1
Introduktion till socialt arbete, 30 hp
Kursen ger en introduktion till socialt arbete som vetenskapligt ämne, profession och verksamhetsfält samt en första inblick i människors levnadsvillkor, rättigheter och sociala problem. I kursen introduceras också vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete samt socialpolitik och statsvetenskap. I den verksamhetsförlagda utbildningen fokuseras kommunal organisation och socionomens yrkesroll. Av dess 30 hp läses 15 hp i ämnet socialt arbete. Kursen är uppdelad i fem delkurser:

 • Ämnet, professionen och teorier i socialt arbete, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete I, 7,5 hp
 • Välfärdens organisering I, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning I, 5,5 hp
 • Personlig professionell utveckling I, 2 hp
Termin 2
Perspektiv på socialt arbete, 30 hp
Kursen ger grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapliga teorier av relevans för socialt arbete. Den ger dig möjlighet att diskutera social problematik kring barn, funktionshinder och missbruk i relation till aktuella teorier och förklaringsmodeller. Kursen belyser utifrån ett livsloppsperspektiv behov, livsvillkor och social problematik under barndom/ungdom, vuxenliv, åldrande och livets slutskede. I den verksamhetsförlagda utbildningen fokuseras brukarorganisationer och sociala problemområden ur brukarperspektiv. Av dess 30 hp läses 22,5 hp i ämnet socialt arbete. Kursen är uppdelad i fyra delkurser:
 • Samhällsvetenskapliga perspektiv på socialt arbete, 15 hp
 • Förklaringsmodeller i socialt arbete, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning II, 5,5 hp
 • Personlig professionell utveckling II, 2 hp
Termin 3
Juridik i socialt arbete, 30 hp
Kursen ger kunskaper i juridik och juridisk metod för att du ska kunna tolka och tillämpa rätten inom områden med relevans för det sociala arbetet. EU-rätt, mänskliga rättigheter samt FN:s konvention om barns rättigheter behandlas särskilt. Kursen ger dig förmåga att kritiskt reflektera kring rätten och dess tillämpning inom det sociala arbetet på en individ-, grupp- och strukturell nivå. I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning med fokus på myndighetsutövning, rättssäkerhet och den sociala utredningskompetensen. Av dess 30 hp läses 7,5 hp i ämnet socialt arbete. Kursen är uppdelad i fyra delkurser:
 • Juridik i socialt arbete I - offentlig rätt och civilrätt, 7,5 hp
 • Juridik i socialt arbete II – socialrätt, 15 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning III: juridisk tillämpning i utredningsarbete, 5,5 hp
 • Personlig professionell utveckling III, 2 hp
Termin 4
Socialt arbete och välfärd, 30 hp
Kursen ger fördjupade kunskaper om socialpolitiska och samhällsekonomiska teorier och deras relation till olika socialpolitiska reformer och åtgärder. Dessutom genomför du ett verksamhetsförlagt projektarbete kring någon aspekt av det sociala arbetets praktik. Projektet genomförs och dokumenteras med hjälp av relevanta forskningsmetoder. Av kursens 30 hp läses 22,5 hp i ämnet socialt arbete. Kursen är uppdelad i fyra delkurser:
 • Välfärdens organisering II, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete II, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning IV: Projektarbete, 13 hp
 • Personlig professionell utveckling IV, 2 hp
Termin 5
Det sociala arbetets praktik I, 30 hp
Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter angående arbetsmetoder i socialt arbete. Här behandlas samtalsmetodik, teorier om kommunikation, interaktion, samt om frågor om makt och etik. Under kursen ges du också fördjupade kunskaper om och färdigheter i socialt arbete genom en längre verksamhetsförlagd utbildningsdel. Här bidrar träning i det sociala arbetets praktik och insikt i socionomens yrkesroll till den personliga professionella utvecklingen. Samtliga 30 hp läses i ämnet socialt arbete. Kursen är uppdelad i två delkurser:
 • Metoder i socialt arbete I, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning V, 22,5 hp
Termin 6
Socialt arbete och kunskapsutveckling, 30 hp
I kursen omsätter du dina under utbildningen förvärvade kunskaper i socialt arbete i egen vetenskaplig textproduktion, examensarbetet. Kursen ger fördjupade kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete, inklusive forskningsetik, kunskapssökning och – analys. Av kursens 30 hp läses 24,5 hp i ämnet socialt arbete. Kursen är uppdelad i fyra delkurser:
 • Vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete III, 5,5 hp
 • Teorier i socialt arbete, valbar fördjupning, 7,5 hp
 • Examensarbete i socialt arbete, 15 hp
 • Personlig professionell utveckling V, 2 hp
Termin 7
Det sociala arbetets praktik II, 30 hp
Kursen, som läses på avancerad nivå, fördjupar kunskaperna och utvecklar färdigheterna ytterligare omkring metoder i socialt arbete. Andra centrala teman är etiska aspekter på det sociala arbetet, metoder för utvärdering och kvalitetsutveckling samt sambandet mellan socialpolitik och samhällsekonomi. Av kursens 30 hp läses 22,5 hp i ämnet socialt arbete. Kursen är uppdelad i fyra delkurser:
 • Välfärdens organisering III, 7,5 hp
 • Metoder i socialt arbete II, 7,5 hp
 • Etiska perspektiv på sociala praktiker, 7,5 hp
 • Verksamhetsanalys och professionsutveckling, 7,5 hp

Om undervisningen

Programmet ges i Visby. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, handledning, seminarier, grupparbeten och praktiska övningar.
 
Genom handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ges du möjlighet till att observera, praktisera och analysera samt reflektera över olika företeelser och situationer inom socialt arbete samtidigt som studierna förbereder inför en yrkesroll.

Karriär

Arbetsfältet för en socionom är framför allt landets kommuner och landsting. Men även inom privata företag och arbetsplatser med socialt arbete och ideella organisationer.

En socionomexamen innebär att du är väl kvalificerad att bedriva socialt arbete på olika nivåer. Det kan vara såväl på individ- och grupp- som organisations- och samhällsnivå. Det kan innebära utredningar, biståndshandläggning eller andra frågor såsom arbetsledning och planering. Det kan även röra arbetsuppgifter som handlar om att förebygga sociala problem i relationer samt att främja människors välfärd.

Behörighet och anmälan

Socionomprogrammet Campus Gotland

210 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P2850 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Kontakt och mer info

Juridiska institutionen

Trädgårdsgatan 1,20. Västra ågatan 24,26

Box 512, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 2007

Christer Niklasson christer.niklasson@jur.uu.se

Telefon: 018-471 20 11

Carolina Westin carolina.westin@jur.uu.se

Telefon: 018-471 20 42