Rektorsbeslut om Covid-19: Än mer digitalt, än mer hemifrån

20 November 2020

Med anledning av aktuellt regeringsbeslut om att skärpa Covid-19-restriktionerna ytterligare har rektor idag fattat beslut om en skärpning av tillämpningen av universitetets riktlinjer under perioden 24 november 2020 – 17 januari 2021

Under denna period gäller att:

  • För att ytterligare minska risken för smittspridning ska digitala undervisnings- och examinationsformer användas i alla fall där det är möjligt.
  • Fysisk undervisning och examination begränsas under perioden till sådana undervisningsmoment och sådan examination där så behövs för att uppnå hög kvalitet och rättssäkerhet och som inte låter sig göras digitalt.
  • För att minska belastning på kollektivtrafiken och risken för trängsel i universitetets lokaler bör chefer under perioden verka för att andelen hemarbete ökas ytterligare. 

Med denna skärpning bidrar universitetet ytterligare till att begränsa smittspridningen i samhället.

Uppsala universitet har sedan i våras följt smittläget vid universitetet noggrant och har löpande kontakt med det regionala smittskyddet. Signalerna därifrån är tydliga att det inte är i universitetets lokaler och verksamhet som smittspridningen sker. En stor del av undervisningen vid universitetet är redan digital och för de moment som sker fysiskt har många åtgärder gjorts för att hindra smittspridning.

– Med allas stora engagemang har väl fungerande åtgärder införts vid universitetet. Men regeringens beslut är en tydlig signal till alla i samhället om ytterligare skärpning, därför vill vi nu att alla ser över alla moment igen och terminen ut verkligen väljer digitalt där det är möjligt, säger rektor Eva Åkesson.

Rektor har i samråd med ledningsrådet fattat ett nytt rektorsbeslut om än striktare tillämpning av universitets riktlinjer terminen ut. Det betyder att digitalt alltid väljs där det är möjligt, men med fortsatt möjlighet för fysiska moment där det verkligen behövs.

Prioriterat för fysiska moment är studenter som har beslut om särskilt pedagogiskt stöd, praktiska moment och examination som inte kan genomföras digitalt, liksom slutexamina och obligatoriska moment inom utbildningarnas sista år.

Beslutet förtydligar också att universitetets lokaler fortsatt ska hållas öppna. Detta beslut gäller till den 17 januari om inget annat meddelas. Planeringsförutsättningen inför vårterminen 2021 är att den skärpta tillämpningen upphör och att utbildning kan bedrivas under ungefär samma förutsättningar som under första delen av höstterminen. Beslut inför vårterminen tas senast i mitten av december.