Ny forskningsutvärdering ska stärka kvalitet och utveckling

25 February 2016

Uppsala universitet ska nu genomföra en tredje universitetsövergripande forskningsutvärdering, Kvalitet och förnyelse 2017 (KoF17). Denna gång ligger fokus på förutsättningar och processer för bästa forskningskvalitet.

2007 genomförde Uppsala universitet som första svenska lärosäte en egeninitierad genomlysning av all forskningsverksamhet med stöd av internationella expertpaneler. Den följdes upp 2011. Syftet var att stärka att identifiera starka och lovande forskningsområden, som underlag för strategiska satsningar.

– Vi har genomfört två utvärderingar inriktade på resultat, och det har varit nyttigt och bra. Nu vill vi utveckla detta ett steg vidare och analysera hur väl de kvalitets- och förnyelsedrivande processerna fungerar i våra forskningsmiljöer. Vetenskaplig forskning av högsta kvalitet förutsätter en stark kvalitetskultur, inbyggd kvalitetssäkring i olika former och en levande diskussion om forskningens långsiktiga utveckling. Denna gång vill vi ta hjälp av internationella experter för att analysera hur väl dessa kulturer och system fungerar, snarare än att sätta betyg på forskningen som sådan, säger prorektor Anders Malmberg, som kommer att leda arbetet.

Den nya utvärderingen kommer liksom tidigare att innehålla bibliometriska analyser, självvärderingar i miljöerna och besök av externa granskare, men den kompletteras med en intern enkätundersökning, för att få bild av hur våra forskare ser på sin egen forskningsmiljö. Bibliometri och enkätresultat kommer att ligga till grund för institutionernas självvärderingar, som underlag för kritisk självreflektion. De externa granskarna får del av det samlade materialet, och ska som ”kritiska vänner” ge sin syn på forskningsmiljöernas styrkor och svagheter. Utvärderingen ska även innefatta reflektion kring kopplingen mellan forskning och utbildning, liksom mellan forskning och samverkan.

– Kvalitetssäkring är en naturlig del av akademin som enskilda forskare och akademiska ledare på olika nivåer måste ta kollegialt och självständigt ansvar för.  Denna kvalitetskultur måste aktivt upprätthållas, diskuteras och utvecklas inom universitetet och KoF17 är en del av detta, säger Anders Malmberg.

Resultatet kommer inte att kopplas till resursfördelning, men syftet är att iakttagelser och slutsatser ska bilda underlag för utvecklingsinsatser på olika nivåer. Det interna arbetet och självvärderingen ska ske under 2016, med platsbesök av externa bedömare i början av 2017.