Regeringen satsar på klimat- och miljöforskning under 2017-2020

1 December 2016

Regeringen har presenterat sin plan för hur den svenska forskningspolitiken ska se ut de kommande tio åren. Förslagen innehåller satsning med ett tydligt klimat- och miljöfokus. Universitets och högskolors basanslag höjs med 1,3 miljarder kronor till 2020.

Den forskningspolitiska propositionen ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft” omfattar forskning, högre utbildning och forskningsrelaterad innovation och gäller särskilt för perioden 2017-2020, men har även ett tioårigt perspektiv.

För att möta de stora och komplexa hållbarhetsutmaningarna betonar regeringen vikten av samverkan mellan lärosäten och omgivande samhälle. Förslagen rymmer bland annat två nationella forskningsprogram om klimat och hållbart samhällsbyggande som ska inrättas hos forskningsrådet Formas, som får ett ökat anslag på 200 miljoner fram till 2020. Propositionen innehåller också satsningar på forskning om cirkulär ekonomi och biobaserade produktionssystem, utsläppsminskning, och skydd och förvaltningen av ekosystem.

- Vi tycker givetvis att det är bra att forskningspolitiken kopplas till de globala hållbarhetsutmaningarna och att en övergripande kvalitetsstärkning av forskningen nu sker. Samtidigt pekas specifika satsningar ut för Sverige som rör hållbart samhällsbyggande och höjd kvalitet i den svenska skolan. Det ger oss fantastiska möjligheter att både bidra till kunskapsutvecklingen inom området utbildning och lärande för hållbar utveckling, och att skapa förutsättningar för ökad kapacitet hos alla aktörer i samhället, säger Eva Friman, föreståndare för Swedesd.

Till grund för regeringens förslag, som nu ska överlämnas till riksdagen för godkännande, finns underlag från forskningsfinansiärer samt inspel och synpunkter från universitet och högskolor, företag, organisationer och övriga samhället.