​Hyaluronan tecken på svår sjukdom till följd av denguevirusinfektion

8 oktober 2019

Höga nivåer av polysackariden hyaluronan hos patienter med denguevirus är en indikation på att patienten kan bli svårt sjuk och få ett ännu högre blodkärlsläckage. Det visar en studie ledd från Uppsala universitet som publiceras i tidskriften eBioMedicine.

Paraskevi Heldin, gästprofessor i bindvävsbiologi
vid institutionen för medicinsk biokemi
och mikrobiologi. Foto: Veronica Hammar

Denguevirusinfektion överförs med myggor och ökar snabbt i världen på grund av den globala uppvärmningen och resor utomlands. Infektionen orsakar lidande, förbrukar resurser inom sjukvården, och kan ibland utvecklas till en dödlig sjukdom som bland annat yttrar sig i en kraftigt ökat läckage i blodkärlen som leder till vätskeförlust. Det finns inget effektivt denguevirusvaccin och ingen specifik behandling av patienter med denguefeber.

Forskare vid Uppsala universitet har i en ny studie studerat en kohort av 250 denguevirusinfekterade patienter från utbrott i Taiwan 2014 och 2015, och följt dem från de första symptomen till återhämtningsfasen.

Studien visar att i takt med sjukdomens utveckling ökade serumnivåerna av polysackariden hyaluronan ökade mycket kraftigt hos patienterna. Hyaluronan är en stor linjär molekyl som normalt finns i bindväven.

– Vi fann att serumnivåer på över 70 ng/ml hyaluronan tidigt under infektionen förutsade ökad risk för utveckling av varningstecken, såsom svår buksmärta, blodiga kräkningar, snabb andning och därmed svår denguevirusinfektion. Detta fynd erbjuder tillgång på en biomarkör som kan användas för att identifiera de patienter som bör observeras noga och erbjudas sjukhusvård, säger Paraskevi Heldin, gästprofessor i bindvävsbiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet.

Forskarna fann också att virusproteinet NS1, som finns i stora mängder i serum hos infekterade patienter, stimulerade produktion av hyaluronan i fibroblaster samt endotelceller. Den ökade mängden hyaluronan attraherade vissa typer av immunceller vilket kan bidra till ökad inflammation som ytterligare ökar produktionen av hyaluronan. Dessutom minskade mängden av CD44, en receptor för hyaluronan, på endotelcellernas yta efter stimulering med NS1.

Kombinationen av ökad mängd hyaluronan och minskad mängd av dess receptor påverkade kontakterna mellan endotelcellerna så att läckaget ökade.

– Våra fynd öppnar en möjlighet att behandla patienter med svår denguevirusinfektion med hämmare av hyaluronan och därmed minska det livshotande blodkärlsläckaget, säger Paraskevi Heldin.

 

Publikation

C.-Y. Lin, et al., High levels of serum hyaluronan is an early predictor of dengue warning signs and perturbs vascular integrity, EBioMedicine, https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2019.09.014 https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2019.09.014