Ny studie analyserar reaktionerna på inrättandet av en hen-toalett

27 februari 2020

I en ny studie har inrättandet av en hen-toalett på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet undersökts och analyserats. Forskarna drar bland annat slutsatsen att en uppluckring av de två dominerande könskategorierna kan uppfattas som mycket provocerande, men även inspirerande. Den vetenskapliga artikeln publiceras i tidskriften Human Relations.

Hen-toaletten, som invigdes i samband med ett uppträdande från en performance-artist i början av 2016, finns i ett utrymme som framförallt personal men även studenter har tillgång till. Toaletten utrustades med en konstnärligt designad hen-skylt samt extra dekor, bland annat en helkroppsspegel, olika hygienprodukter, nagellack, magasin och tamponger.

Med hjälp av aktionsforskning om konstnärlig intervention och ett analysramverk från den franske filosofen Henri Lefebvre har forskarna spårat vilka rådande övertygelser som finns om toaletter i relation till kön och genus. Människors reaktioner i sociala medier samlades in genom olika ”crawling-tekniker”, och forskarna använde sig även av etnografiska metoder för att samla in den återkoppling som förmedlades genom till exempel e-post och konversationer med kollegor.

– Det är oerhört förvånade att folk blir så engagerade. Jag hade ingen aning om att det kunde vara så irriterande när kategorier bryts upp, säger Annika Skoglund, universitetslektor vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik.

Hon menar att många som reagerade i affekt ofta fokuserade på negativa aspekter, medan de som trots allt var positiva valde att uttrycka sin entusiasm kontrollerat och konstruktivt. Särskilt naturvetenskapliga och religiösa förhållningssätt gav sig till känna i reaktioner på Internet. I det större perspektivet bidrar studien till förståelsen för hur byggda kontorsstrukturer, såsom toaletter, skapar och oftast upprätthåller rådande genuskonstruktioner. Och tvärt om, hur rådande idéer om genus manifesteras i byggda strukturer och rutinmässig användning.

I den vetenskapliga artikeln om hen-toaletten introduceras också det engelska begreppet ”hir”. Såvitt Annika Skoglund känner till har hir inte tidigare använts på detta sätt i vetenskaplig litteratur, som ett sammanfattande könsneutralt begrepp för alla, och inte endast för specifika utpekade och problematiserade minoriteter.

Och hen-toaletten finns fortfarande kvar på Ångströmlaboratoriet.

– Ja, den är kvar och den ofta är upptagen så den verkar vara uppskattad. Jag har sett att folk har ställt dit egna saker också, säger Annika Skoglund.

Vetenskaplig artikel

Annika Skoglund, Robin Holt (2020) Spatially organizing future genders: An artistic intervention in the creation of a hir-toilet, Human Relations, DOI: 10.1177/0018726719899728