Forskning om Hållbara besök

I ”Hållbara besök” samverkar ett trettiotal forskare i teknik, ekonomi, ekologi och kultur kring sex temaområden eller ”fönster”. Med den nya kryssningskajen i Visby som utgångspunkt undersöks i ett stort antal projekt besök, besökare, besökta och besöksplatser i ett globalt perspektiv. I alla är hållbarhet kunskapsmål: Vad är hållbarhet? Hur kan besök bli hållbara? De sex temaområdena är:

  1. Turismhistoria
  2. Före-bilder
  3. Innovation och entreprenörskap
  4. Natur- och kulturresurser
  5. Ledning & organisation
  6. Energi och vatten

1. En gotländsk turismhistoria. Destinationsutveckling – Case Gotland

På Gotland har turistnäringen varit en viktig ekonomisk faktor under mer än 150 år. De sju projekten inom ”En gotländsk turismhistoria” undersöker hur Gotland blev en attraktiv turistdestination, vad det betydde för samhället och naturen ur ett hållbarhetsperspektiv, samt vilka strukturförändringar som har samband med destinationsutvecklingen i ett historiskt och i ett framtidsperspektiv.

Mer om "Turismhistoria"

3. Hållbart entreprenörskap och hållbar innovation

I två projekt beforskas befintligt entreprenörskap och innovation i relation till kryssningskajen och besöksnäringens utveckling på Gotland, för att skapa bättre förståelse för förutsättningarna för hållbart entreprenörskap och innovation. Därutöver undersöks hur stora etablerade och nytillkomna SME (small and medium sized enterprises) kan samexistera för att skapa mångfacetterade möjligheter för besökare och för att säkerställa en diversifierad och ekonomiskt/social hållbar besöksnäring bland näringsidkarna och för att säkerställa fortsatt lokal förankring och ekonomisk nytta för regionen.

Mer om "Entreprenörskap"

4. Natur- och kulturresursers hållbara nyttjande och bevarande

I tre projekt undersöks på vilka sätt Gotlands natur- och kulturresurser aktualiserar socio-ekonomiska, kulturella, och ekologiska hållbarhetsfrågor. Ambitionen är att utforska de sammanvävda ekologiska, sociala, och diskursiva processer varigenom natur och kultur tillgängliggörs som en resurs för bevarande och/eller nyttjande i konkreta fall kopplade till speciella gotländska miljöer och verksamheter: skogen, fritidsfiske och hamnar. För varje miljö ställs tre huvudfrågor som alla har i förhållande till besök, och som berör vilka värden miljöerna och dess resurser representerar, hur dessa förvaltas, och hur hållbarhet får sitt uttryck i faktiska bruksformer och bevarande.

Mer om "Natur och kultur"

5. Ledning & organisation av besöksnäringsutveckling

Projektet "Ledning & organisation av besöksnäringsutveckling. Processer, beslut och samordning kring verkställande av en hållbar (kryssnings-) destination"studerar hur nya verksamheter växer fram, organiseras, koordineras och skapar nya marknader i ett växelspel mellan politiska visioner, lokal praktik och tekniska förutsättningar. Kryssningskajen i Visby ses som ett konkret exempel på organiseringen av en ny marknad som innebär komplexa beslutsprocesser och ett för det (post)moderna samhället typiskt hybrid-problem, där det globala och det lokala, det mänskliga och det tekniska ständigt interagerar.

Mer om projektet