Hållbarhet på Campus Gotland

Tillsammans skapar vi förutsättningar för en hållbar framtid. Läs mer om den här sidan.

Vi utbildar dig som vill bidra till en hållbar värld

FLER UTBILDNINGAR med hållbarhetsfokus på Campus Gotland

VISSTE DU ATT...

  • 216 studenter just nu är registrerade på någon av Campus Gotlands hållbarhetsutbildningar
  • 17 miljöstationer är utplacerade på campusområdet för att samla in plast, papper, kartong, glas, metall och organiskt material m.m. för återvinning
  • personalen har möjlighet att låna vanlig cykel eller elcykel för att ta sig runt i Visby

FORSKNING OCH SAMVERKAN

Hållbara besök - turism och hållbarhetsfrågor

Kulturarvet i Visby är en turistattraktion som lockar besökare från hela världen. Sommaren 2018 besökte 680 000 personer Gotland. I april 2018 stod även en ny kryssningskaj klar i Visby, som ska hjälpa till att utveckla kryssningsturismen. Hur kan detta ske på ett hållbart sätt?

Läs mer

Sustainable Heritage Research Forum (SuHRF)

Ett forskningsforum för att initiera och stimulera tvärvetenskaplig forskning om hållbar kulturvård. SuHRF ger alla verksamma vid Campus Gotland möjlighet att söka medel för gästforskare och stöd för att skriva forskningsansökningar.

Läs mer

Energiomställning Gotland - hållbara energisystem

Sverige har genom Energiöverenskommelsen åtagit sig att elproduktionen ska vara 100 procent förnybar till år 2040, samt skrivit under Parisavtalet där en global temperaturökning på max 2 grader satts upp som mål. Det krävs en stor omställning i elproduktion för att klara de här utmaningarna.

Läs mer

Naturresurser och hållbar utveckling - samhälle och miljö med utgångspunkt från stark hållbarhet

Detta forskningsprogram är baserat på både Campus Gotland och Uppsala. På Campus Gotland fokuserar forskningen på förvaltning av hållbart fiske, vattenbruk och ekosystemtjänster i kust- och sötvattensystem i både Sverige och tropikerna.

Läs mer

Re-Set

Re-Set är ett samverkansprojekt mellan forskare vid Uppsala universitet - Campus Gotland och University of the Sunshine Coast (UBC) Australien där man undersöker hur nyckelaktörer för hållbar utveckling tacklar utmaningar på lokal nivå inom områdena klimat, vatten, konsumtion och biologisk mångfald.

Läs mer

Blått Centrum Gotland - regionalt samarbete kring vattenfrågor

Vattentillgången är avgörande för allt liv. De senaste åren har det rått akut grundvattenbrist på Gotland med restriktioner i bevattning och halterna miljögifter i Östersjön är problematiska. En ökad besöksnäring och klimatförändringar är faktorer som påverkar vattnet, både på land, vid kusten och i havet.

Läs mer

Spara och Bevara - energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

I Sverige är tre fjärdedelar av uppvärmda byggnader äldre än 30 år och byggnader från 1941 och tidigare står för en fjärdedel av den totala energianvändningen. En minskad energianvändning i de äldsta byggnaderna förbättrar hela det nationella beståndets energiprestanda, vilket ligger väl i linje med Sveriges nationella strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader.

Läs mer