Lärandelabb för hållbar utveckling

Vår uppfattning om verkligheten baseras ofta på kunskaper vi inhämtat från ett specifikt utbildningsområde. Inom "hållbar utveckling" samverkar dock alltid fler verkligheter. Ett gemensamt lärande över program- och ämnesgränserna ger oss därför bättre förutsättningar att förstå och hantera vår tids komplexa hållbarhetsutmaningar.

Lärandelabbet för hållbar utveckling (ESD Learning Lab) är en treårig satsning på Campus Gotland i syfte att främja utmaningsdrivet och tvärvetenskapligt lärande. Här uppmuntras aktörer till samverkan och problemlösning på nya sätt samtidigt som vi skapar kunskap om hur utbildning och lärande i ämnesövegripande miljöer fungerar och faciliteras. Lärandelabbet leds av Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling.

Workshop 3-6 februari 2020

Open Conversations on the Potential for New Teaching on Sustainability at Campus Gotland 

Lärandelabbet för hållbar utveckling bjuder in forskare, lärare och studenter till en temavecka om hållbarhet inom utbildning. Ett samarbete med Zennström Climate Change Leadership Initiative . Läs mer

SEARCHING FOR SUSTAINABILITY

Som student på Campus Gotland ska du få möjlighet att reflektera över ditt eget lärande i relation till hållbar utveckling. Under introduktionsdagarna "Searching for Sustainability" påbörjar vi en diskussion om vad hållbarhet innebär och arbetar tillsammans över program- och ämnesgränserna.

Aktiviteterna utformas för att stärka hållbarhetskompetenser som system- och framtidstänkande och samarbetsförmåga men syftar även till att lära känna varandra inför fortsatta studier.

Film från introduktionsdagarna 2018
Nyhet om introduktionsdagarna 2019

Våra hållbarhetsutmaningar är vilda

De flesta av oss vill leva ett gott liv samtidigt som jordens resurser måste räcka till för alla och förvaltas på ett hållbart sätt. Utmaningarna som uppstår mellan oss människor, natur och samhälle är många gånger komplexa och svårlösta inom en rad områden som klimat, rättvisa och biologisk mångfald.

Forskningen beskriver flera av hållbarhetsutmaningarna som "vilda" problem, på engelska "wicked" issues. De kännetecknas av att sakna klara och tydliga lösningar som varken är "rätt" eller "fel". Vilda problem hänger samman, är beroende av varandra och kan förklaras på olika sätt, i motsats till ”tama" problem, eng. "tamed" problems.

Vilda problem kan mötas med

  • nya angreppsätt
  • olika perspektiv
  • kreativa ideér
  • system- och framtidstänkande

FORTBILDNING AV LÄRARE

Inom ramen för lärandelabbet ges en ny kurs för undervisande personal på Campus Gotland. Här har du som lärare möjlighet att fördjupa din förståelse om hållbar utveckling och pedagogiska verktyg att stärka din egen praktik. En ny kursomgång startar hösten 2019.

Mer information och anmälan

Workshops om Agenda 2030 och hållbar destinationsutveckling

I december 2018 arrangerades workshops för lärare, forskare och studenter knutna till program i Hållbar destinationsutveckling.

Under två dagar identifierades hållbar utveckling ur ett lokalt perspektiv. Deltagarna utarbetade framtidsvisioner och frön till hållbara lösningar med potential att utvecklas och skalas upp på Gotland. Förslagen diskuterades och granskades kritiskt med hjälp av frågeställningar om bland annat makt, jämlikhet, teknologi och global rättvisa.

Vägar mot ett hållbart Campus Gotland

I maj 2019 arrangerade ESD Learning Lab en workshop med fokus på hur Campus Gotland kan bli hållbart. Lärare, forskare och studenter arbetade tillsammans med universitetets miljösamordnare fram förslag och idéer för universitetsledningen vid Uppsala universitet.

Workhopen var ett samarbete mellan Swedesd och GHOST - Gotland Headquarters of Sustainable Thinkers på förfrågan av Uppsala universitet.

Har du smarta idéer om hur Campus Gotland kan blir mer hållbart? Kontakta Olle Jansson (rektorsråd för Campus Gotland).