Tvärvetenskaplig FORSKARSKOLA inom hållbar utveckling

I januari 2021 startade Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling. Forskarskolans främsta uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling.

Uppsala universitet Campus Gotland, där forskarskolan är belägen, utgör en viktig knutpunkt i universitets strävan mot ett hållbart samhälle. Här är forskarskolan starkt förankrad i pågående tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning och utbildning vilka bedrivs i en internationell miljö.

Tvärvetenskap och hållbarhet

Åtta av universitetets institutioner samverkar i fem unika forskningsprojekt. Tolv doktorander arbetar tillsammans med handledare, internationella partners, gästforskare och lokala aktörer med ett särskilt fokus på kunskapsutveckling för att klara den omställning som behövs för att leva väl i en värld med klimatförändringar.

Forskningsmiljön kännetecknas av lokal relevans och internationell excellens, tvärvetenskap och spets, hållbarhet nu och i framtiden.

Forskarskolan i siffror
  • 8 institutioner i samverkan
  • 5 unika forskningsprojekt
  • 12 doktorandstudier
  • 24 handledare

Hållbar destinationsutveckling

Här fokuserar vi på behovet av samverkan och samarbete för destinationsutveckling och undersöker besöksnäringens utmaningar och möjligheter att hantera hållbarhetsproblem genom hållbarhetsmärkning och ekoturism. Dessutom utforskar vi hur samspelet mellan hållbarhet, kulturarv, öighet och turism utformas, förhandlas och tillämpas samt vilka konsekvenser det får både för hållbar utveckling och destinationsutveckling.

Institutionen för geovetenskaper • Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik • Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Gotlands hållbara energiomställning: resurser, behov och planering

Hur kan ett 100% förnyelsebart energisystem bli verklighet på Gotland med hänsyn till faktorer som resurstillgång, energibehov och social hållbarhet i olika framtidsscenarier? Projektet är indelat i tre sammankopplade delar med fokus på frågor som rör resurser, efterfrågan och planering.

Institutionen för geovetenskaper • Institutionen för geovetenskaper • Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Fiske- och kustzonsutveckling i ett ö-perspektiv: dåtid, nutid och framtid

Målet för projektet är att kombinera dåtidens fiske och kustutveckling i den lilla öns kontext med vår tid för att hitta hållbara lösningar för framtiden.

Institutionen för arkeologi och antik historia • Institutionen för geovetenskaper

Väga rätt? - tillämpning av lagstiftning i avvägningen mellan energiomställning och bevarande av kulturvärden

Hur hanterar befintlig lagstiftning avvägningar mellan målet om en hållbar energianvändning och målen om bevarande av kulturvärden? Konkret handlar det om exempelvis tilläggsisolering, fönsterbyten och installation av solpaneler i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Juridiska institutionen • Konstvetenskapliga institutionen

Digital innovation för hållbar konsumtion

Här utforskar vi hur digitala system kan bidra till mer hållbart beslutsfattande hos livsmedelskonsumenter. Bland annat genom att fördjupa kunskapen om hur konsumenter överväger olika typer av information och utveckla fysiska såväl som webbaserade butiksmiljöer.

Företagsekonomiska institutionen • Institutionen för informatik och media

Forskarskolans arbete kännetecknas av

Lokal relevans och internationell excellens

För oss är platsen central. Forskarskolans forskningsprojekt tar därför sin utgångspunkt i lokala hållbarhetsutmaningar. Samtidigt är forskarskolan integrerad i den befintliga forskningsmiljön och nätverk för att garantera internationell excellens.

Tvärvetenskap och spets

Den omställning som behövs för att leva väl i en värld med hållbarhetsutmaningar kräver att akademin går bortom traditionella gränser. Vi behöver vara nyfikna, modiga och arbeta tillsammans utifrån det vi ser som mest angeläget att ta oss an. Genom de frågor vi ställer, de aktiviteter vi genomför och den forskning vi bedriver, strävar forskarskolan efter transdisciplinära förhållningssätt.

Hållbarhet nu och i framtiden

Samtidigt som forskarskolan verkar för långsiktig förändring är vi uppmärksamma på hur vi verkar här och nu. Detta innebär att vi kritiskt analyserar hur vår akademiska miljö bidrar till hållbarhet. Sammantaget gör detta att vi inte tar traditionella arbetssätt för givna. Vår målsättning är att kontinuerligt lära oss hur vi kan verka hållbart inom forskarskolan, nu och i framtiden.

Föreståndare

Jenny Helin

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
jenny.helin[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
0498-108398
Mobiltelefon:
070-1914621
Senast uppdaterad: 2021-06-15