FORSKNING och SAMVERKAN inom hållbarhet

Hållbara besök

Kulturarvet i Visby är en turistattraktion som lockar besökare från hela världen. Sommaren 2018 besökte 680 000 personer Gotland. Samma år stod även en ny kryssningskaj klar i Visby, som ska hjälpa till att utveckla kryssningsturismen. Hur kan detta ske på ett hållbart sätt?

Sustainable Heritage Research Forum (SuHRF)

Ett forskningsforum för att initiera och stimulera tvärvetenskaplig forskning om hållbar kulturvård. SuHRF ger alla verksamma vid Campus Gotland möjlighet att söka medel för gästforskare och stöd för att skriva forskningsansökningar.

Energiomställning Gotland

Sverige har åtagit sig att elproduktionen ska vara 100 procent förnybar till år 2040. Det här samverkansprojektet är ett steg mot ett fossilfritt Gotland med fokus på forskning och utbildning.

Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU)

Ett forskningsprogram baserat i Uppsala och på Campus Gotland. I Visby fokuserar forskningen på förvaltning av hållbart fiske, vattenbruk och ekosystemtjänster i kust- och sötvattensystem i både Sverige och tropikerna.

Re-Set

Re-Set är ett samverkansprojekt mellan forskare vid Uppsala universitet - Campus Gotland och University of the Sunshine Coast (UBC) Australien där man undersöker hur nyckelaktörer för hållbar utveckling tacklar utmaningar på lokal nivå inom områdena klimat, vatten, konsumtion och biologisk mångfald.

Blått Centrum Gotland (BCG)

Vattentillgången är avgörande för allt liv. De senaste åren har det rått akut grundvattenbrist på Gotland med restriktioner i bevattning och halterna miljögifter i Östersjön är problematiska. En ökad besöksnäring och klimatförändringar är faktorer som påverkar vattnet, både på land, vid kusten och i havet. Blått Centrum är ett kunskapscentrum och utvecklingsprojekt för att möta utmaningarna.

Spara och Bevara

I Sverige är tre fjärdedelar av uppvärmda byggnader äldre än 30 år och byggnader från 1941 och tidigare står för en fjärdedel av den totala energianvändningen. En minskad energianvändning i dessa får en stor positiv påverkan på landets totala energiförbrukning. Läs mer om Energimyndighetens forsknings- och utvecklingsprogram för att spara energi i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Mapping Sustainability Initiatives on Gotland and Campus Gotland Outreach

Vilka hållbarhetsinitiativ existerar på Gotland och hur ser samverkan ut mellan Uppsala universitet Campus Gotland och andra samhällsaktörer? Ett forskningsprojekt finansierat av Sällskapet De Badande Wännerna.

Senast uppdaterad: 2021-05-17