Uppsala universitet avvisar bristfälligt stiftelseförslag men vill se ökad autonomi

30 oktober 2013

Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, avvisar förslaget att svenska lärosäten ska kunna ombildas till högskolestiftelser, och efterlyser ett rejält omtag i autonomifrågan.

Uppsala universitet understryker i sitt remissvar behovet av ökad autonomi för svenska lärosäten av både praktiska och principiella skäl.

-   Myndighetsformen passar illa för lärosäten, den innebär hinder för utvecklingen av forskning och utbildning. Men detta förslag har flera brister och är ofullständigt utrett, vi vill se ett väl genomtänkt alternativ med bred politisk förankring, säger rektor Eva Åkesson.

Förslaget om högskolestiftelser, är ett försök att undanröja några av de hinder som myndighetsformen innebär för dagens lärosäten. Samtidigt skulle de nya högskole-stiftelserna åläggas flera av de regleringar som gäller idag.

Uppsala universitet konstaterar att det remitterade förslaget är ofullständigt utrett på flera viktiga punkter. Det handlar t.ex. om vad som skulle komma att gälla för universitetets egna anknutna stiftelser samt ägande och finansiering av universitetets kulturarv. Frågor runt konkurrenslagstiftningen och vissa anställnings- och studentfrågor är också ofullständigt belysta.

Huvudkritiken gäller emellertid att de nya högskolesstiftelserna inte skulle ge tillräcklig autonomi. En stiftelse som saknar kapital och samtidigt får starka restriktioner riskerar rentav att begränsa universiteten i större utsträckning än idag. Därför avvisar Uppsala universitet det föreliggande förslaget.
 
Uppsala universitet är angeläget om en fortsatt process för ökad reell autonomi. I den processen bör flera alternativ övervägas, inklusive en ny offent¬ligrättslig associationsform. En genomgripande förändring måste baseras på dialog, konsekvensanalys och bred politisk förankring för att skapa långsiktiga förutsätt¬ningar.

-   Samtidigt är det viktigt att vi inom Uppsala universitet får igång en bred diskussion, internt och externt, om hur vi med ökad autonomi kan vitalisera våra kollegiala styrningsformer och samtidigt stärka det akademiska ledarskapet, säger Eva Åkesson.

Senast uppdaterad: 2021-02-04