2015: Positivt år för Uppsala universitet

23 februari 2016

2015 har varit ett positivt år för Uppsala universitet med fortsatt högt söktryck på utbildningssidan och bra utfall i konkurrensen om forskningsanslag. För de kommande tre åren efterlyser universitetet bland annat fler utbildningsplatser och utvecklingsresurser för insatser för nyanlända på kort och lång sikt.

Vid konsistoriesammanträdet (styrelsen) 22 februari behandlades bland annat universitetets årsredovisning för 2015 liksom budgetunderlaget för de kommande tre åren, som nu överlämnas till regeringen.

Antalet anställda vid Uppsala universitet har blivit cirka 100 fler under 2015, medan antalet studenter minskat något. Men söktrycket till utbildningarna har varit fortsatt högt, och antalet internationella studenter har ökat. De tre första helt engelskspråkiga kandidatprogrammen har inrättats under året.

- Vi har också beslutat att göra en ny och vidareutvecklad forskningsutvärdering, KoF-17 ochVi har också inlett ett arbete att ta fram en modell för systematiska utbildningsutvärderingar inom universitetet, säger rektor Eva Åkesson.

Universitetet var förra året ett av de lärosäten som fick mest forskningsanslag i Vetenskapsrådets stora utlysning och fler yngre forskare har fått prestigefyllda anslag, vilket ger goda förutsättningar att fortsätta utveckla starka forskningsmiljöer. År 2015 var andelen kvinnor av de nyanställda professorerna 37 procent. Universitetet har därmed uppnått regeringens mål om minst 36 procent under perioden 2012-2015, men fortsätter arbetet mot ökad jämställdhet.

I universitetets budgetunderlag till regeringen för de kommande tre åren lyfts bland annat behovet av fler utbildningsplatser fram. Det är avgörande för att kunna bygga upp ett väldisponerat och flexibelt utbildningsutbud. Man påminner också om att ersättningen för en utbildningsplats har urholkats under en lång rad år, ett hot mot utbildningskvaliteten.

- För att lägga en bra grund för framtidens forskning och samhällsutveckling är det viktigt att även satsa strategiskt på utbildning. Vi har kapacitet att ta emot många fler studenter, både i Uppsala och i Visby, säger Eva Åkesson.

Universitetet framhåller också behovet av resurser för att utveckla särskilda utbildningar och snabbspårför nyanlända, på kort och lång sikt.

- Det finns en vilja att bidra och många goda krafter inom universitet, vilket är oerhört positivt. Men för att komma framåt utan dröjsmål behövs utvecklingsresurser och samarbete för kreativa lösningar på vad som kan göras inom ramen för gällande regelverk.

Inom forskning och utbildning på forskarnivå betonar universitetet betydelsen av en högre andel direkta basanslag. som kan disponeras fritt av universiteten. Det är avgörande för universitetets strategiska förmåga att bygga upp högklassig infrastruktur, nya internationella samarbeten och attraktiva karriärvägar. Man efterlyser också att regeringens satsning på strategiska forskningsområden permanentas inom ramen för basanslaget.

- Vi har en situation där en allt större andel av basanslaget binds upp, till exempel för samfinansiering till större projekt med externa bidrag. Det minskar flexibiliteten och universitetets frihet att göra egna strategiska vägval, säger rektor Eva Åkesson.

Konsistoriet godkände också sex studentkårer att representera studenterna vid Uppsala universitet enligt en definierad fördelning. Dessa kårer är: Gotlands studentkår Rindi, Uppsala studentkår, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Farmacevtiska Studentkåren, Föreningen Uppsalaekonomerna (ny) och Juridiska föreningen (ny). Dessa kårer gäller från 1 juli 2016.

Ladda ned:

Årsredovisning 2015

Budgetunderlag 2017-2019