Enkät till Campus Gotlands studenter - så tycker de om att bo och studera på Gotland

6 april 2016

Under vintern har Uppsala universitet, Gotlands Studentkår Rindi, Inspiration Gotland och Region Gotland samarbetat kring en enkät till alla campusstudenter vid Campus Gotland.

Syftet har varit att få större kunskap om studenternas upplevelser av, och åsikter om, förutsättningarna för att studera och leva på Gotland. Det visar sig att de flesta är nöjda, med både studier och boende.

Enkäten skickades till alla campusstudenter som var inskrivna på Campus Gotland under hösten 2015 och svarsfrekvensen var förhållandevis hög, drygt 50 procent.

- Enkätsvaren ger god kunskap om studenterna syn på dels sina studier, dels sin livssituation på Gotland. Vi kan konstatera att studenterna överlag är övervägande nöjda med studierna och studiemiljön även om det naturligtvis finns mycket vi kan utveckla. Uppsala universitet och Region Gotland är just nu inne i en process där vi fördjupar vårt samarbete. Enkätsvaren kommer att bli ett värdefullt underlag för det fortsatta arbetet, säger Olle Jansson, rektorsråd för Uppsala universitet - Campus Gotland.

Studenterna är överlag nöjda med boendet. Av dem som inte är nöjda uppger nästan hälften att orsaken är att de inte får bo kvar över sommaren. Många vill också stanna på Gotland efter studierna.

– För Gotland är det väldigt glädjande att så många som 63 procent av studenterna kan tänka sig att bo kvar på ön efter fullföljda studier, säger Therése Kullåker, strateg för kompetensförsörjning, på Region Gotland.

Här hittar ni alla grafer över hur studenterna har svarat (pdf). Enkäten innehöll också ett flertal möjligheter till fritext-svar. Vi har erhållit stora mängder sådana och dessa kommer att behöva analyseras i det kommande arbetet. Här finns många goda inspel om hur Gotland kan bli en ännu bättre studiemiljö. Till exempel när det gäller hur studenterna får information om vad som händer på campus samt möjligheten att kunna erbjuda studenterna boende året runt.

Av dem som svarat på enkäten var knappt 30 procent boende på Gotland då de sökte sin utbildning och drygt 70 procent inflyttade till Gotland.

För mer information, kontakta Olle Jansson 0498-10 82 20.