EU-handslaget för ökad delaktighet

7 juli 2017

EU-handslaget är en del av regeringens arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring beslut som fattas på EU-nivå. Därför genomför EU-minister Ann Linde ett antal regionala besök runt om i Sverige där hon träffar regioner, kommuner och myndigheter för att genomföra EU-handslag för ökad delaktighet.

Den 5 juli besökte hon Gotland och träffade då Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län och Uppsala universitet som genomförde sina respektive handslag, alltså åtaganden, som respektive organisation kommer vidta för att bidra till att höja EU-kunskapen.

Det Uppsala universitet åtar sig att genomföra under 2017/2018 för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-frågor är:

  • att bygga upp en kompetens kring vilka olika typer av EU-finansiering som finns kopplade till universitetets kärnverksamhet – utbildning och forskning - samt bygga upp en rutin kring hur bevakning ska gå till av dylika medel som kan vara av intresse för verksamheten inom olika områden. 
  • att inom ramen för det strategiska partnerskapet med Region Gotland bidra till att utveckla kompetenshöjande och EU-relaterade projekt inom det Gotländska skolområdet och Region Gotlands förvaltning.
  • att bidra med kompetens för att stärka Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län i deras EU-relaterade arbete.
  • att i samband med årliga enkäter för studenter och anställda vid UU – Campus Gotland ställa EU-relaterade frågor för att få en bättre kännedom om studenters och medarbetares EU-kunskap.

Detta sker som ett resultat av utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) som visade på att EU-kunskapen i samhället är låg, kanalerna för bättre insyn, inflytande och delaktighet i EU:s beslutsprocess måste förbättras samt att de aktörer som informerar om EU måste bli tydligare. I samarbete med centrala aktörer i Sverige vill regeringen öka kunskapen och skapa bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas inom EU.