Uppsala universitets forskningsmiljöer utvärderade

14 november 2017

Prorektor och projektledare Anders Malmberg överlämnar forskningsutvärderingen KoF17 till rektor Eva Åkesson.

För tredje gången har Uppsala universitet låtit genomföra en omfattande forskningsutvärdering. Denna gång har drygt 130 externa granskare särskilt fokuserat på universitetets forskningsmiljöer. Rapporten, KoF17 (Kvalitet och Förnyelse 2017), har överlämnats till rektor och presenterats för konsistoriet.

KoF17 är Uppsala universitets tredje stora forskningsutvärdering. De två tidigare, KoF07 och KoF11, syftade primärt till att identifiera starka forskningsområden och forskningsinitiativ med potential att utvecklas till starka områden, och fungerade på så sätt som underlag för forskningsstrategiska prioriteringar på olika nivåer inom universitetet. I motsats till de tidigare utvärderingarna har KoF17 inte resulterat i någon betygsättning av själva forskningen. Syftet har istället varit att stärka universitetet genom en bred analys av hur väl dess forskningsmiljöer fungerar, med särskild tonvikt på de förutsättningar och processer som bidrar till forskningskvalitet och förnyelse. Utvärderingen är därmed tydligt utvecklingsinriktad.

Utvärderingen bygger på ett omfattande material: Enkätsvar från cirka 3700 aktiva forskare, analys av bibliometri och andra nyckeltal, självvärderingar framtagna av institutionerna samt rapporter från 19 paneler med sammanlagt 130 inbjudna internationella granskare.

– Att undersöka egna styrkor och svagheter på ett kritiskt och utvecklingsinriktat sätt är ett bra redskap för förbättring och utveckling. Bakom denna rapport ligger ett stort engagemang från väldigt många inom universitetet, säger prorektor Anders Malmberg, som lett projektet tillsammans med en projektgrupp.

I analysen framträder många källor till universitetets forskningsmässiga styrka, men också områden där åtgärder behöver vidtas för att universitetet ska behålla och stärka sin internationella position. Det viktigaste utvärderingsresultatet är att ett antal områden identifieras där Uppsala universitet bör överväga att genomföra utvecklingsinsatser och vidta åtgärder för att nå sin fulla potential:

  • kvalitetskultur och kvalitetskontroll,
  • akademiskt ledarskap och strategisk förnyelse,
  • rekrytering och karriärstöd, 
  • internationell miljö,
  • samverkan och nyttiggörande,
  • koppling mellan forskning och utbildning, samt
  • organisation och infrastruktur.

– Utvärderingen av forskningsmiljöerna ger oss ett brett underlag och bra vägledning för universitetets fortsatta utveckling. Nu vidtar det viktiga arbetet med att gå igenom utvärderingens rekommendationer och säkerställa att åtgärder vidtas där så krävs, säger rektor Eva Åkesson, som beslutade om utvärderingen.

Läs hela rapporten KoF17 Quality and Renewal