Internationaliseringsprojektet vid Campus Gotland

Internationalisering vid Campus Gotland 2018-2019

Campus Gotland lockar allt fler studenter och lärare från hela världen. Vi behöver därför identifiera hur stödverksamheten bör organiseras för att underlätta för in- och utresande studenter och personal, samt för att göra Campus Gotland lämpad som internationell mötesplats. Detta i syfte att bidra till en internationellt konkurrenskraftig utbildning och forskning vid Campus Gotland samt stärka samverkan med Region Gotland och andra aktörer i internationella sammanhang.

Mot bakgrund av ovan pågår ett särskilt internationaliseringsprojekt under 2018 - 2019 med syftet att utveckla Campus Gotland som internationell miljö och mötesplats, stärka stödet till internationella studenter och lärare samt generellt öka internationaliseringen vid Campus Gotland. Projektet är i sin tur indelat i följande fyra delprojekt:

 1. Från antagning till välkomnande
 2. Utbildningsadministration och studentstöd
 3. Arbetsplatsens språk, kultur och identitet
 4. Rekrytering av internationell personal (delprojektet startar senare).

Fakta, styrning och kontakt

Delprojekt 1: Från antagning till välkomnande

 • Kartlägga studentens väg från antagning till välkomnande vid Campus Gotland, föreslå förbättringar utifrån studentens perspektiv och implementera beslutade förändringar.
 • Kartlägga och klargöra Campus Gotlands del i universitetets kommunikation till internationella studenter, på olika organisatoriska nivåer, föreslå förbättringar utifrån studentens perspektiv och implementera beslutade förändringar.
 • Kartlägga och klargöra ansvar och arbetsfördelning för Campus Gotland-studenter med boendegaranti.
 • Identifiera och synliggöra prioriterade förbättringsområden som kan underlätta för internationella studenters kontakter med lokala myndigheter och andra relevanta aktörer på Gotland.

Delprojektledare: Maria Ljungqvist
Projektgrupp: Annika Jörnemark, Dag Lanestedt, Lovísa Eiríksdóttir och Shirin Mavadati.
Delprojektplan 1: Från antagning till välkomnande (pdf)

Delprojekt 2: Utbildningsadministration och studentstöd

 • Kartlägga kursutbud på engelska samt identifiera nuvarande och framtida behov av kursutbud på engelska för valbara terminer inom de internationella programmen vid Campus Gotland.
 • Implementera rutiner för att bevaka planeringen av kursutbud på engelska som synliggör valmöjligheterna för internationella studenter, inresande såväl som utresande, och samordnar gemensamma behov.
 • Samordna stöd till programsamordnare eller motsvarande avseende mobilitetsfönster för utlandsstudier.
 • Identifiera och föreslå vilka stödfunktioner och -aktiviteter vi bör erbjuda för internationella studenter. Samt eventuellt förstärkningsbehov.
 • Identifiera Gotlands studentkår Rindis roll och tydliggöra gränssnittet mellan Rindi och Campus Gotland vad avser stöd och kommunikation till studenter.

Delprojektledare: Christer Waldenström
Projektgrupp: Jonathan Schalk, Sara Utas Vestling och Micaela Janatuinen
Delprojektplan 2: Utbildningsadministration och studentstöd (pdf)

Delprojekt 3: Arbetsplatsens språk, kultur och identitet

 • Implementera universitetets språkpolicy utifrån förutsättningarna vid Campus Gotland.
 • Prioritera internationell och interkulturell kompetensutveckling vid utvecklingssamtal.
 • Utveckla inspirationsmaterial för internationell kompetensutveckling.
 • Kartlägga behov av pedagogiskt stöd för att tillvarata internationella perspektiv i kurser.
 • Översyn av skyltprogrammet på Campus Gotland med förslag på åtgärder och implementering.
 • Identifiera och föreslå vilket stöd medarbetare behöver för att arrangera internationella konferenser och möten vid Campus Gotland.

Delprojektledare: Stefan Myrgård
Delprojektplan 3: Arbetsplatsens språk, kultur och identitet (pdf)

Några fakta

Läsåret 2019/2020 ges 4 internationella kandidatprogram (av totalt 19) samt 10 internationella magister- och masterprogram (av totalt 12) vid Campus Gotland. Av ca 1 100 helårsstudenter som studerar på campus (alltså inte distans) beräknas ca 20 % vara internationella studenter.

Styrning

Delprojekten ingår i en projektorganisation och leds av en styrgrupp kring internationaliseringen vid Campus Gotland.

Projektägare och styrgruppens ordförande
Olle Jansson, rektorsråd för Campus Gotland.

Övriga ledamöter i styrgruppen
Tord Berglund-Fred, enhetschef för Gemensam service – Campus Gotland
Erika Dabhilkar, enhetschef, Internationella kansliet, Studentavdelningen
Emma Prowse, universitetsadjunkt, Institutionen för speldesign
Micaela Janatuinen, ordförande, Gotlands studentkår Rindi (t o m maj 2019)
Christer Waldenström, huvudprojektledare för internationaliseringsprojektet.

Kontinuerlig redovisning från styrgruppen till Planeringsrådet för Campus Gotland sker under projekttiden.

Internationaliseringsprojektet vid Campus Gotland, som pågår från september 2018 till september 2019, sker inom ramen för Program för Campus Gotland 2017 - 2021.

Projektdirektiv: Stöd för internationalisering vid Campus Gotland (pdf)

Kontakta oss!

Christer Waldenström

Har du frågor eller synpunkter kring internationaliseringen vid Campus Gotland? Kontakta Christer Waldenström, huvudprojektledare för internationaliseringsprojektet.