Covid-19-rapport den 5 mars

5 mars 2021

Vecka 8 visade på att farhågan av ökad konstaterad smitta besannades och antalet bekräftat smittade för den veckan summeras till 32. Universitetet har gjort och fortsätter att göra allt i sin makt för att bidra till minskad smittspridning.

– Vi vill dock trycka på några särskilda saker i veckans rapport för att platta ut den tredje våg som det nu talas om, säger universitetets säkerhetschef Fredrik Blomqvist som uppmanar alla att vidmakthålla en god fysisk distans till varandra när behov finns att ses fysiskt inom universitetets lokaler.

– Detta ansvar ligger på individnivå och våra distansvärdar och campusväktare ser till att detta efterlevs.

Har du blivit konstaterad smittad av covid-19 via universitetet eller dess lokaler skall du kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution, så att Uppsala universitet kan upprätthålla sitt myndighetsansvar i att upprätta en anmälan om allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

Du ombeds även att fylla i och skicka in en egenrapportering till universitetet. Rapporteringen är anonym och uppgifterna nyttjas till aktiva åtgärder för att förhindra vidare smittspridning.

Samverkan med smittskyddsenheten har åter intensifierats och troligen kommer flera uppmaningar med riktad information där grupper som blivit exponerade för smitta kommer att ombedjas att testa sig. Information/uppmaning om särskild testning kommer att initieras via regionens smittskydd och kanaliseras via Coronasamordningen till respektive vetenskapsområde för vidare åtgärd.

Högskoleprovet planeras att genomföras den 13 mars. Samverkan med smittskyddet sker över tid i syfte att medge ett provtillfälle med minimal risk till smittspridning.

Fortsätt hålla relevant distans

– Uppsala universitet vill i denna lägesrapport tacka alla studenter och medarbetare som på ett, överlag, fantastiskt sätt bidrar till att hålla smittspridningen nere. Som en av de största aktörerna inom Uppsala län ser vi med viss stolthet att alla de åtgärder vi kontinuerligt vidtagit inom myndigheten synnerligen haft en god effekt i att hindra/hålla nere smittspridningen inom universitetet, säger Fredrik Blomqvist, men fortsätter betona att vi behöver nu i mars, april och maj alla hålla i och hålla ut i syfte att se till att den tredje vågen blir så mild som möjligt. Fortsätt att hålla relevant distans till medmänniskor utanför det egna hushållet.

Läget gällande smittspridningen

Den 5 mars kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 607 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 489 studenter – en ökning med 21 fall.
  • 12 doktorander – en ökning med 1 fall.
  • 106 anställda – en ökning med 10 fall.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat.
Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 468 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 190 (+6) konstaterade fall
  • Med/Farm – 225 (+8) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 74 (+7) konstaterade fall

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.06 – 712 st, v.07 – 727 st. och v.08 – 730 st. Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.06 – 27 st, v.07 – 15 st. och v.08 – 32 st.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet vaccinerade i Uppsala län

Den 3 mars hade 21291 (+2177) invånare fått sin första dos av vaccinet och 10970 (+1542) av dessa har också fått sin andra dos.

 

Mer information

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

Testa? Testa inte?

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.