Covid-19-rapport den 7 maj

7 maj 2021

Flera signaler från Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala gör gällande att ett slut kan skönjas på den pandemi som hållit oss i ett järngrepp under relativt lång tid. Vikande siffror vad gäller antalet smittade samt en lägre testpositivitet är goda nyheter för alla.

– Vid universitetet verkar det som att vi har nått en liten platå som vi hoppas ska brytas i nästa vecka med ytterligare sjunkande siffror, säger Fredrik Blomkvist, universitetets säkerhetschef och coronasamordnare.

Vecka 17 rapporterades 21 studenter och 7 anställda konstaterat smittade med covid-19 i Uppsala. Inom Gotlands län är läget fortfarande ansträngt, men Campus Gotland varit relativt förskonande från konstaterade fall av covid-19 så även under vecka 17.

På universitetsövergripandenivå arbetas det samtidigt med aktiviteter som har bäring på livet/arbetet efter covid-19.

– Universitetsledningen bereder för tillfället det kommande beslut som kommer att reglera verksamheten efter den 30 juni. Beslut planeras att tas den 18 maj.

Det arbetas också brett, via en arbetsgrupp från planeringsavdelningen, med frågeställningar kring erfarenhetsinhämtning och implementering av dessa på ett antal kärnområden såsom till exempel utbildning, forskning, möjligheten till hemarbete kontra arbete på plats, studenternas hälsa och arbetsmiljö samt lokalanvändning, för att uppmärksamma vissa kärnområden.

– I övrigt vill vi verkligen tacka alla studenter som på ett föredömligt sätt hanterade Sista april med ett stort mått av ansvarsfullhet. Ni har åter bevisat att generaliseringar av grupper aldrig är av godo! Vi är stolta över er och ni utgör en stor del av grunden för vår verksamhet.

Läget gällande smittspridningen
 

Den 7 maj kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 904 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 705 studenter – en ökning med 21 fall
  • 15 doktorander – ingen ökning
  • 184 anställda – en ökning med 7 fall

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.
 

Fördelning på vetenskapsområden
 

De 705 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 279 (+7) konstaterade fall
  • Med/Farm – 298 (+8) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 128 (+6) konstaterade fall
     

Hantera konstaterad smitta inom utbildning
 

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.
 

Information som gäller internationella studenter och medarbetare
 

Internationella medarbetare och studenter som behöver testa sig för covid-19 kan inte boka tid via 1177. Denna grupp ska ringa 018-617 35 64 (Region Uppsala) och boka en tid. På Gotland (Region Gotland) är numret 0498-26 89 31.
 

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland
 

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.15 – 1762 st, v.16 – 1640 st. och v.17 – 1359 st.
Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.15 – 182 st, v.16 – 130 st. och v.17 – 81 st.
Källa: Folkhälsomyndigheten

 

Antalet vaccinerade i Uppsala län
 

Den 6 maj hade 101403 (+19275) invånare fått sin första dos av vaccinet och 29421 (+423) av dessa har också fått sin andra dos.
 

Antalet vaccinerade i Gotlands län


Den 6 maj hade 26835 (+2296) invånare fått vaccin.
 

Mer information

Smittskyddslagen kräver:
 

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.
 

Testa? Testa inte?
 

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.