Nytt projekt inom energieffektivsering och kulturvård

8 september 2015

Energimyndigheten har beviljat tre miljoner kronors finansiering för forskningsprojektet ”En granskning av tidigare styrmedel för energieffektivisering i byggnader och deras effekter på energianvändning och kulturhistoriska värden”, som kommer att bedrivas vid kulturvård Campus Gotland fram till slutet av 2018. Projektledare är professor Mattias Legnér och deltar gör även Gustaf Leijonhufvud, f n doktorand i kulturvård.

- Detta är en del av tredje etappen i Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara, som handlar om hur energi kan sparas i äldre byggnader utan att vi förlorar viktiga kulturarv, förklarar Mattias Legnér. Till den här etappen har myndigheten betonat att det är den vardagliga bebyggelsen som ska stå i centrum.

Projektet syftar till att granska tidigare policies och offentliga utredningar som fokuserat på energieffektivisering i befintlig bebyggelse. År 1973-74 inträffade den globala oljekrisen som ledde till en statlig politik för energibesparing i Sverige. Ett delsyfte är att utvärdera effekter av de åtgärder som vidtagits med avseende på energibesparing och kulturhistoriska värden. Ett andra delsyfte är att bättre förstå hur kulturmiljövårdens förhållningssätt till energibesparingsmål har förändrats sedan 1970-talet. Politiken för energieffektivisering i samhället har utvecklats, men det är dåligt känt hur olika styrmedel faktiskt har påverkat bebyggelsen. Det finns myter och föreställningar, men det återstår att se om dessa överensstämmer med verkliga förhållanden.

Målet är att kunna bidra till mer kunskap om hur sambanden mellan styrmedel och effekter på bebyggelsen ser ut, men också att granska hur kulturmiljövårdens syn på energieffektivisering i hus har utvecklats. Projektet kommer att undersöka material framställt kring de statliga energibesparingsprogrammen.

- Vi ska även gå ner på enstaka fastigheter för att utvärdera vilka effekter på kulturhistoriska värden och energieffektivisering som olika perioders åtgärder har inneburit, säger Mattias Legnér.