Årsredovisning: Fortsatt stabil utveckling för Uppsala universitet

17 februari 2017

Fortsatt bra utfall i konkurrens om forskningsanslag och söktryck från studenterna. När Uppsala universitet behandlade årsredovisningen för 2016 i konsistoriet den 17 februari kunde man konstatera att universitetet fortsätter att utvecklas stabilt.

- Utvecklingen är positiv och stabil, vilket inte betyder att vi kan slå oss till ro. Vi har i vårt budgetunderlag till regeringen pekat på områden som måste uppmärksammas de kommande åren, säger rektor Eva Åkesson.

Årsredovisningen visar att Uppsala universitet har fortsatt god tillväxt med en omsättning på 6.7 miljarder kronor. Forskarna har lyckats väl i konkurrensen om bidrag från externa forskningsråd och finansiärer och har en hög publiceringsgrad.

Antalet anställda har planat ut kring totalt 6 900, medan antalet doktorander och studenter minskat något. Det är en nationell trend att antalet doktorander minskar och universitetet följer denna fråga noga. När det gäller studenter är det en planerad anpassning till det uppdrag och de medel universitetet fått av regeringen.

I budgetunderlaget till regeringen för de kommande tre åren lyfter universitetet fram behovet av ökat ersättningsbelopp inom teknisk- naturvetenskapliga utbildningar och andra utbildningar med hög andel laborativa inslag.

- Inom dessa områden är urholkningen av ersättningsbeloppen allra mest besvärande, det är nödvändigt med en förstärkning, säger rektor Eva Åkesson.

Universitetet begär också ett höjt takbelopp med fria platser för att kunna erbjuda det breda och flexibla utbildningsutbud som behövs för att möta den framtida arbetsmarknadens behov.

Inom forskningen efterfrågar universitetet ökade basanslag för att stärka den långsiktiga planeringen för fortsatta forskningsframgångar. Här nämns också ökade kostnaderna för forskningsinfrastruktur som förväntas finansieras inom ramen för basanslaget.

Läs Årsredovisningen 2016