Blått centrum Gotland

Blått Centrum Gotland

Blått centrum Gotland (BCG) är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. 

Utgångspunkten för BCG:s verksamhet är att vatten är människans allra viktigaste resurs och vi arbetar med utvecklingsfrågor kring vatten, både på land, vid kusten och i havet. Vårt fokus är Gotland och vi fungerar som regionalt kunskapscentrum genom att vi samlar och sprider information om vattenfrågor. Vi driver utvecklingsprojekt, i egen regi eller i partnerskap med andra och ger vägledning och stöd av projektidéer inom vattenområdet. Bakgrunden till bildandet av BCG bottnar i förstudien Blått Centrum Gotland.

Stöd och bidrag för havs- och vattenåtgärder

Havs- och vattenmyndigheten HaV har samlat informationen om stöd och bidrag för havs- och vattenåtgärder på sin webbplats. Syftet med sammanställningen är att underlätta för länsstyrelser, kommuner, vattenråd, privatpersoner och andra aktörer som vill arbeta aktivt med vattenvård, åtgärder och restaurering. Du kan till exempel söka på valfria sökord, du kan sortera utifrån vem som ansvarar för stödet och du kan sortera utifrån vilka miljömål som berörs. Du hittar sammanställningen här. 

Länsstyrelsen i Gotlands län har en förteckning över vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd på Gotland. Listan hittar du på Länsstyrelsens webbplats. 

Fem frågor till Gunilla Rosenqvist

Fem frågor till Gunilla Rosenqvist, projektledare vid Blått Centrum på Gotland, som drivs i samarbete mellan Uppsala universitet, länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. 

Algodling i Östersjön: GRASS

Blått Centrum Gotland är partner i Interregprojektet GRASS som syftar till att undersöka förutsättningarna för hållbar odling av alger i Östersjön. Blått Centrums del i projektet består av provodlingar som äger rum vid Forskningsstationen i Ar på norra Gotland.  

Mer information om projektet

Åtgärder mot vattenbrist och torka: SCARCE

Blått Centrum Gotland medverkar i projektet SCARCE som drivs av Sveriges geologiska undersökning SGU med finansiering från SMHI. Projektet syftar till att ta fram ett beslutsstödsverktyg, SCARCE, som stärker samhällets beredskap inför vattenbrist och torka genom att utvärdera och jämföra olika åtgärders potential och effekter. Verktyget utvärderar och jämför klimatanpassningsåtgärder från många olika sektorer, bland annat jordbruk, industri, myndigheter och vattenproduktion. samt möjliggör även uppskattning av kostnaderna för dessa. Övriga partner i projektet är SLU, RISE och Chalmers.  

Mer information om projektet finns här. 

Vad är hållbart vattenbruk?

Vattenbruk innebär odling av fisk, skaldjur, blötdjur (musslor och ostron) eller alger. Vår utgångspunkt är att odlingen ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. 

Nu finns möjlighet att delta i en livsmedelsutbildning för fiskodlare och producenter. Du hittar mer information på denna sida: 

Läs mer om hållbart vattenbruk

Hållbart vattenbruk

Företagsutveckling och nya affärsidéer inom de blå näringarna

Har du en affärsidé inom vattenområdet som du vill utveckla? Ta kontakt med Science Park Gotland som bedriver inkubatorverksamhet på Gotland. Blått centrum bidrar med sin expertkompetens och sitt nätverk vilket gör att vi tillsammans kan ge ett starkt erbjudande till bolag inom vattenområdet.

Fiskens dag 23 maj 2020 - INSTÄLLT

Detta arrangemang är tyvärr inställt och planeras att genomföras i maj 2021 istället. 

Lördag den 23 maj är arrangemanget Fiskens dag tillbaka. Vi möts i Ronehamn mellan kl 11 och 16 och på programmet finns bland annat:  

 • Mattorg, fiskrätter, att äta på plats eller ta med hem
 • Demo av fiskarter, tillagning och provsmakningar 
 • Visning av fiskebåtar och redskap
 • Visning av fiskberedningsanläggningen
 • Filmer om fisk och fiske samt beredning mm
 • Barn- och ungdomsaktiviteter
 • Prova på fiske- näbbgädda mm

Välkomna till en dag med fisken i centrum. Mer information hittar du här.

Fiskens dag 2020 arrangeras av Hushållningssällskapet Gotland, Länsstyrelsen Gotland, Studieförbundet Vuxenskolan, Blått Centrum Gotland , Gutefisk ekonomisk förening, Sportfiskarna och Rone Utvecklings AB

Östersjödagarna

Dagarna då forskare, politiker, debattörer och andra intressenter gemensamt diskuterar frågor om hållbar utveckling, naturskydd och klimatfrågor i Östersjöregionen. Östersjödagarna äger rum under Almedalsveckan och i och med att årets Almedalsvecka är inställd arbetar vi nu på att hitta andra arenor för dessa frågor. Mer information kommer.

Styrgrupp och vetenskapligt råd

Styrgruppen för Blått centrum Gotland beslutar om finansiering av verksamheten, planer för verksamheten och ansvarar även för uppföljning av projektet. Styrgruppens medlemmar:

 • Olle Jansson, rektorsråd vid Uppsala universitet - Campus Gotland
 • Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande Region Gotland
 • Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.


Det vetenskapliga rådet för Blått centrum Gotland ska kvalitetssäkra projektets verksamhet. Rådet består för närvarande av

 • Ian Snowball, professor i kvartärgeologi vid Institutionen för geovetenskaper
 • Lars Tranvik, professor i limnologi samt prefekt vid Institutionen för ekologi och genetik
 • Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Institutionen för geovetenskaper samt rektorsråd i hållbarhetsfrågor.

Kontakt

Gunilla Rosenqvist - projektledare Uppsala universitet
E-post: gunilla.rosenqvist@geo.uu.se
Telefon: 018-471 8250,  0498-108250

Petra Lindberg - kommunikationsansvarig Uppsala universitet
E-post: petra.lindberg@uadm.uu.se
Telefon: 0498-10 8249

Karin Fager - Länsstyrelsen i Gotlands län
E-post: karin.fager@lansstyrelsen.se

Jonas Nilsson - Region Gotland
E-post: jonas.nilsson@gotland.se

Anne Ståhl Mousa - Region Gotland
E-post: anne.stahl-mousa@gotland.se

Andreas Pettersson - Länsstyrelsen i Gotlands län
E-post: andreas.pettersson@lansstyrelsen.se

EU GRASS logotyp

Forskningsstationen Ar

Vid Forskningsstationen Ar på norra Gotland bedriver universitetet forskning om flera av de frågor som Blått centrum arbetar med. Stationens unika läge mellan sjö och hav erbjuder goda möjligheter för såväl brackvattens- som limniska studier.

Läs mer om Forskningsstationen Ar.