Tentamen på Campus Gotland

Tentamen

Här finns det mesta som är värt att veta om tentamen på Campus Gotland. Kontakta tentamenshandläggaren om du har några frågor.

Tentamen, eller tenta som det kort också kallas, är ett muntligt eller skriftligt prov som du går igenom efter avslutad kurs eller efter ett moment i en kurs. Om du ”kör” på en tenta, det vill säga om du får underkänt, kan du göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle, på en så kallad omtentamen.

Några genvägar:

Anmälan till tentamen och omtentamen

Du måste alltid anmäla dig till tentamen - det gäller både ordinarie tentamen och omtentamen.  Anmälan ska ske i Studentportalen. Det är inte möjligt att efteranmäla sig i skrivsalen eller vid studieadministrationen. Vid Uppsala universitet så skrivs alla salstentor anonymt, dvs du använder en kod istället för ditt namn/personnummer vid en tenta. För att få denna kod måste du anmäla dig till tentan/omtentan via Studentportalen. Har du några frågor kring anmälan kontakta Studieadministrationen.

Om du kommer för sent till tentatillfället
Kom i god tid till salen! Kommer du försent efter det att provuppgifterna delats ut så måste du vänta i 25 minuter utanför salen innan du släpps in av en ansvarig vakt, ingen extra tid kommer att ges. Kommer du senare än 30 minuter efter utsatt starttid får du inte delta i provet.

Avanmälan till tentamen och omtentamen
Det är viktigt att du avanmäler dig till tentamen (via Studentportalen) om du inte kan göra den. För att undvika kostnader som uppstår för vakter, material och salar måste avanmälan ske senast sista anmälningsdagen.

Funktionshinder/särskilda behov
Har du ett funktionshinder och önskar extra stöd vid tentamen ska du kontakta Sofie Westberg, samordnare för studenter med funktionsnedsättning. För att få möjlighet till anpassning vid tentamen måste du anmäla detta till studentserivce minst två veckor innan du ska tentera.

Om studier och funktionshinder

Hämtning av tentor
Du hämtar ut färdiga tentor i receptionen på plan 1. Har du tentat anonymt ska du förutom legitimation ha med dig ditt kodnummer när du hämtar ut tentan. Vid utlämning av tentamen behöver du kunna uppvisa giltig legitimation och signera din kvittens. Notera att betyg kan inte överklagas, däremot kan betyg omprövas  och en uthämtning av tentamen i original medför att det blir svårare att ompröva ett betyg. På begäran utlämnas en kopia av tentamen.

Se vilka rättade tentor du kan hämta ut i receptionen just nu.

Tänk på att...

  • Du måste anmäla dig till samtliga tentamina i Studentportalen
  • Du kan endast tentera kurser du är registrerad på
  • Du måste vara i tentamenslokalen senast 15 minuter före tentan
  • Du måste visa giltig legitimation för tentamensvakten
  • Tillåtna hjälpmedel vid tentamen bestäms av respektive kursansvarig lärare
  • Mat/dryck är tillåtet om inget annat sägs. Alla former av nötter är otillåtna på grund av allergirisk.
  • Inte glömma att ta med dig din anonymitetskod.

Uppsamlingsexamination och nedlagda kurser

När en kurs läggs ned finns möjlighet till uppsamlingsexamination. För kurser som upphört eller genomgått större förändringar ges möjlighet till tre examinationstillfällen fördelade över tre terminer. Läs mer om uppsamlingsexamination samt om nedlagda kurser.