Kursplan för Turism och miljömässig hållbarhet

Tourism and Environmental Sustainability

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV167
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen, samt Introduktion till hållbar destinationsutveckling.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva turismens miljöpåverkan i olika rums- och tidsskalor
 • redogöra för olika sätt att mäta och kvantifiera turismens miljöpåverkan
 • sammanfatta möjligheter och begränsningar med miljöcertifiering och ekoturism

Innehåll

Identifiering och kategorisering av turismens miljöpåverkan studeras i en kontext av hållbar utveckling. Olika sätt att mäta och kvantifiera miljöpåverkan från transporter, resursanvändning, mm gås igenom, med tonvikt på begrepp och verktyg som livscykelanalyser, ekologiska fotavtryck och klimatavtryck. Rumsliga och tidsmässiga variationer i miljöpåverkan analyseras sedan mellan olika typer av turism. Genomgående studeras även proaktiva lösningar och förslag på att minska miljöpåverkan från turism. Kritisk analys av möjligheter och begränsningar med miljömärkning och ekoturism är en central del i detta.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, litteraturseminarier och studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp) samt övningar och seminarier (2,5 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Vetenskapliga artiklar, rapporter och bokkapitel ca 200 sidor.