Kursplan för Introduktion till hållbar destinationsutveckling

Introduction to Sustainable Destination Development

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG420
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • identifiera de olika dimensionerna för hållbarhet - ekonomisk, ekologisk och social - inom de system och sammanhang inom vilka destinationsutveckling sker,
 • diskutera destinationsutveckling och hållbarhet samt möjliga lösningar på utmaningar för framtidens hållbara destinationsutveckling,
 • genom samverkan skapa visioner, värderingar och mål  för hållbar destinationsutveckling,
 • skapa strategier för att innovativt implementera interventioner och övergångar mot hållbar destinationsutveckling,
 • samverka med och motivera olika målgrupper för hållbar destinationsutveckling och kommunicera med dessa muntligt och skriftligt.

Innehåll


Grundläggande diskussion av hållbarhet och några hållbarhetsutmaningar som besöksnäring och destinationsutveckling står inför. Översiktlig beskrivning av hur sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter av destinationsutveckling hänger ihop. Övningar i att skapa lösningar för dessa utmaningar. Introduktion till att skapa visioner och målsättningar inom destinationsutveckling. Grundläggande diskussion av de olika målgrupperna och intressenterna inom destinationsutveckling, och övningar i hur kommunikation med dessa kan ske, samt hur de kan motiveras och förhandla med varandra. Diskussion om olika sätt att undervisa och lära hållbar destinationsutveckling. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning, studiebesök och övningar. Stor vikt läggs vid kursens praktiska moment såsom gruppövningar och självständiga uppgifter vilka genomförs tillsammans med det omgivande samhället.

Examination

Redovisning av grupparbete (2,5 hp) samt skriftlig och muntlig presentation (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

 • Liburd, Janne Collaboration for Sustainable Tourism Development

  Goodfellow Publishers Limited, 2018

  Obligatorisk

 • McCool, Stephen F.; Bosak, Keith. Reframing Sustainable Tourism

  Dordrecht: Springer Netherlands, 2016.

  Table of Contents / Abstracts

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gössling, Stefan; Hall, Colin Michael; Scott, Daniel The Routledge handbook of tourism and sustainability

  Abingdon, Oxon: Routledge, 2015.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk