Kursplan för Kvalitativ och kvantitativ metod

Qualitative and Quantitative Methods

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG422
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen och 20 hp inom Hållbar destinationsutveckling.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska utgångspunkter användbara för vetenskapliga arbeten inom hållbar destinationsutveckling,
 • relatera olika metodologiska angreppssätt till varandra, och redogöra för deras fördelar och begränsningar,
 • redogöra för hur kvalitativa och kvantitativa metoder, inklusive statistiska metoder, kan bidra med kunskap inom hållbar destinationsutveckling,
 • bedöma och kritiskt granska vetenskapliga arbeten inom hållbar destinationsutveckling mot bakgrund av hur den kunskap som presenteras står i relation till studiens metodologiska angreppssätt,
 • identifiera och avgränsa frågeställningar inom hållbar destinationsutveckling, samt hur de bör angripas metodologiskt för att bilda relevant kunskap kring föreliggande problematik,
 • bedöma metodologiska angreppsätt ur etiskt hänseende, samt visa medvetenhet om forskningsetik som en viktig komponent i vetenskaplig metod.

Innehåll

Översiktlig diskussion av ett flertal teoretiska utgångspunkter och metodologiska avvägningar som är relevanta för kunskapsbildning inom hållbar destinationsutveckling. Orientering av de teoretiska utgångspunkter som en rad olika metoder vilar på. Illustration av hur olika metodologiska ansatser står i relation till de kunskapsmässiga problemställningar de svarar mot, och den typ av kunskap de eftersöker. Läs- och skrivuppgifter, samt seminarier, som ger övning i att analysera och kritiskt granska vetenskaplig kunskap inom hållbar destinationsutveckling, mot bakgrund av de metodologiska avvägningar som denna kunskap bygger på. Tillämpning av olika kvalitativa och kvantitativa metoder, inklusive statistik. Reflektion över val, genomförande och resultat ur ett metodologiskt och etiskt hänseende.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, individuella läs- och skrivövningar, samt grupparbeten.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (5 hp) och aktivt deltagande i seminarieverksamhet och grupparbeten (2,5 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019