Kursplan för Strategisk utveckling av besöksnäringsföretag

Strategic Business Development in Tourism Industry Companies

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG426
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Att driva och leda besöksnäringsföretag
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt diskutera hur entreprenörskap och företagande inom besöksnäringen kan bidra till hållbar regional utveckling,
 • redogöra för innebörden av strategisk affärsutveckling med ett särskilt fokus på företagande inom besöksnäringen,
 • analysera och problematisera innebörden av hållbart företagande inom besöksnäringen samt föreslå strategier och handlingsplaner för sådan affärsverksamhet,
 • redogöra för hur det etablerade besöksnäringsföretaget kan bygga system och rutiner för att systematiskt bevaka och samverka med omvärlden ur ett strategiskt affärsutvecklingsperspektiv,
 • redogöra för vilken roll extern finansiering (riskkapital) kan spela i olika typer av besöksnäringsföretag för strategisk affärsutveckling samt ur ett hållbarhetsperspektiv,
 • redogöra för och kritiskt resonera kring olika sätt att förhålla sig till affärsutveckling ur särskilt etiska perspektiv och hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

 • att engagera kunden i strategiska affärsutvecklingsprocesser för hållbart företagande.
 • att samarbeta med strategiska partners (myndigheter och företag) med ett hållbarhetsperspektiv. 
 • kundanalys, segment och segmentering (målgrupper i hållbar destinationsutveckling).
 • att förstå värde och värdeskapande för olika aktörer i värdekedjan.
 • strategisk marknadspositionering och marknadskommunikation som utgångspunkt för strategiskt utvecklingsarbete.
 • utvecklingsarbete i praktiken. Att leda och utveckla på plats.
 • utvecklande ledarskap och hållbarhet.
 • etiska perspektiv på affärsutveckling i företag i besöksnäringen.
 • att förstå och hantera CSR-strategier och deras roll i företagets strategiska utveckling.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och självstudier. Ett större projektarbete som genomförs i grupp. Ett viktigt inslag är gästföreläsningar och case hämtade från lokala företag samt företrädare för besöksnäringen såväl nationellt som globalt.

Examination

Skriftlig examination (5 hp) samt muntliga och skriftliga gruppuppgifter (2,5 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Artiklar och utdelat material