Kursplan för Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling

Nature-Based Destinations and Sustainable Development

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV168
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2018
 • Behörighet: Kandidatexamen, samt därutöver Introduktion till hållbar destinationsutveckling.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva friluftslivets och naturturismens beroende av resurser, värden och tjänster hos ekosystem och landskap
 • redogöra för miljöekonomiska metoder för att värdera naturturism och effekter av miljöpåverkan
 • beskriva naturturismens betydelse för hållbar regional utveckling
 • sammanfatta förvaltningsmodeller för friluftsliv och naturturism

Innehåll

Kursen introducerar och kategoriserar naturbaserade resurser, tjänster och värden som bas för friluftsliv och naturturism. Begreppen naturresurser, ekosystemtjänster och geosystemtjänster är centrala för att beskriva, värdera och förvalta mångfalden av kvaliteter hos ekosystem och landskap. Kursen behandlar även miljöekonomisk teori och metod för samhällsekonomisk värdering av friluftsliv och naturturism samt kostnader för miljöpåverkan. Olika förvaltningssystem för att restaurera, bevara och skydda naturmiljöer studeras i en kontext av hållbar naturbaserad destinationsutveckling.
 

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, litteraturseminarier, studiebesök samt projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen (7 hp), övningar och seminarier (3 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (5 hp).
 

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2018

Vetenskapliga artiklar, rapporter och bokkapitel ca 300 sidor.