Estetik - Masterprogram i humaniora

Läsåret 2021/2022

Bild för Estetik - Masterprogram i humaniora 2021/2022
Anmälan

Estetik är kanske det ämnet som bäst förenar alla områden inom humaniora, det vill säga inte bara konst, som litteratur, musik, etc., utan även idéhistoria, historia och filosofi. Vår styrka ligger också i hur vi analyserar våra frågor med hjälp av denna bredd. Hur uppstod begreppet 'konst'? Varför är konsten så viktig för oss människor och vad menar vi när vi säger att något har estetiskt värde?

Om programmet

Estetik som disciplin ligger i själva hjärtat av konst och humaniora. Den tacklar filosofiska frågor om ett vitt spektrum av konstformer och utforskar rigoröst olika koncept som t.ex. estetiska upplevelser, konstnärliga värden, kultur, skönhet, känslor, kreativitet och fantasi. På det sättet behandlar estetiken mycket av det som bildar själva grunden för vår mänsklighet. Genom en unik kombination av historiska perspektiv, samtida debatter och framåtblickande analys kommer Masterprogrammet i humaniora med inriktning mot estetik ge dig en värdefull insyn i dagens samhälle.

Detta internationella masterprogram är det enda av sitt slag, och ger spännande möjligheter till dig som vill fördjupa dina akademiska färdigheter i estetik. Du kommer att lära dig hur du kan tillämpa konstnärliga och estetiska teorier för att öva och utveckla din filosofiska metod och argumentation. På det sättet kommer din slutledningsförmåga och dina ämneskunskaper stärkas, och dina färdigheter inom presentation och skrivande att förbättras.

Masterprogrammet i humaniora med inriktning mot estetik erbjuds av den internationellt välkända filosofiska institutionen vid Uppsala universitet, och undervisningen leds av internationellt framstående forskare i ämnet. Som programstudent kommer du även att kunna dra nytta av institutionens breda kompetens. Inom estetikämnet får du möjlighet att fördjupa dig inom en rad skilda områden, såsom konstontologi, empirisk estetik (inklusive neuroestetik), antikens estetik, konstnärlig tolkning, natur- och miljöestetik, film, musik, poesi, bildkonst, konst och kunskap, känslofilosofi och 1700-talets estetik. Därtill har institutionen starka ämnesmiljöer i bl.a. praktisk filosofi, teoretisk filosofi, filosofins historia och antropologisk filosofi.

Förutom de kurser som erbjuds vid Uppsala universitet har du möjlighet att läsa kurser vid andra svenska universitet, i samråd med dina handledare. Du kommer att upprätta en individuell studieplan med programansvarig. Du kommer tilldelas en handledare för examensarbetet, vilket du skriver under programmets andra år.

Programmet är i normalfallet tvåårigt, men det finns en möjlighet att läsa en ettårig studiegång för att ta ut en magisterexamen. De flesta studenter förväntas däremot läsa det fulla masterprogrammet.

Programmet är strukturerat för att efterlikna forskarutbildningen, och ger dig en utmärkt grund om du vill fortsätta dina akademiska studier som doktorand i Sverige eller utomlands. Programmet ger dig också de kvalifikationer du behöver för att ge dig ut på arbetsmarknaden direkt efter examen.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med estetik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i humaniora, inriktning estetik, är ett tvåårigt program. Du kan välja en ettårig version, men programmet är strukturerat för att bäst passa fyra terminer.

För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 hp, samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp.

Programmet bygger under de två första terminerna på två obligatoriska kurser, Filosofiska perspektiv 1 och det högre seminariet. Syftet med dessa kurser är att introducera och diskutera några av det västerländska tänkandets historiska och samtida klassiker.

Andra årets studier bygger på en Master class, en kurs med en av årets gästande internationella forskare. Före kursen läser och diskuterar du gästforskarens arbeten med vägledning från en av institutionens filosofer. Kursen avslutas med gästforskarens föreläsningar och seminarier, samt frågor från studenterna.

Valbara kurser kan väljas från institutionens eget kursutbud (estetik, teoretisk filosofi, praktisk filosofi), och även från andra kurser anordnade inom masterprogrammet i humaniora. Möjligheter att ta kurser i estetik som erbjuds vid andra svenska universitet kan också finnas. Normalt läser man 2-4 kurser parallellt, beroende på hur mycket tid man behöver till examensarbetet under den aktuella terminen. Vanligen tar första årets masterstudenter flera kurser samtidigt, med ett intensifierat uppsatsarbete mot slutet av programmet.

Tidigt under programmets första termin diskuterar varje student sin studiegång tillsammans med programmets koordinator och gör en preliminär plan för vilka kurser som ska tas under respektive termin, när uppsatsskrivandet ska förläggas och så vidare. Studiegången revideras vid behov.

Uppsatsarbetet om 45 hp delas upp mellan flera terminer. Du kan välja att enbart arbeta med uppsatsen eller att ta kurser samtidigt.

Kurser inom programmet

Förutom de obligatoriska delarna har studenterna tillsammans med programkoordinatorn avsevärd frihet att planera sina studier. Nedan ges exempel på hur arbetet med kurser kan organiseras för ett tvåårigt program.

Termin 1
Filosofiska perspektiv 1, 7,5 hp (obligatorisk)
Deltagande i högre seminarium, 7,5 hp för två terminer (obligatorisk)
Valbara kurser, totalt 15 hp

Termin 2
Deltagande i högre seminarium, 7,5 hp för två terminer (obligatorisk)
Valbara kurser, totalt 15 hp (inklusive Filosofiska perspektiv 2)

Termin 3
Master class, 7,5 hp
Deltagande i högre seminarium, 7,5 hp för två terminer (obligatorisk)
Uppsatsarbete, 15 hp

Termin 4
Uppsatsarbete, inlämning masteruppsats och presentation vid masterseminarium, 30 hp

Om undervisningen

Kurserna omfattar vanligen 7,5 hp. Undervisningen ges som seminarier, föreläsningar och hemarbete med instuderingsfrågor.

De vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamina, men andra former kan förekomma beroende på kurs.

Regelbundet deltagande i ett av institutionens specialiserade högre seminarier är obligatoriskt. Följande högre seminarier erbjuds varje termin: estetik, teoretisk filosofi, praktisk filosofi, filosofins historia, språk- och kulturfilosofi, och vetenskapsfilosofi.

Uppsatsarbetet (45 hp) utförs över flera terminer. Du kan i viss grad välja hur du vill organisera uppsatsarbetet. Du kan läsa kurser parallellt med att du arbetar med examensarbetet, eller välja att läsa kurserna först för att sedan fokusera helt på din masteruppsats.

Du kan också som en del av programmet välja att göra praktik motsvarande 7,5 eller 15 hp. Du är själv ansvarig för att hitta en passande praktikplats, men programkoordinatorn kommer att, tillsammans med dig, planera praktikperioden, avgöra praktikens roll i och relevans för studierna och kontrollera uppföljning av praktiken.

Programmet ges i sin helhet på engelska. Du kan välja att skriva din masteruppsats på engelska eller svenska.

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet - dels genom separata avtal, dels genom nätverk inom Erasmus- och Nordplus-organisationerna.

Karriär

En magister- eller masterexamen i estetik ger en god grund för vidare forskarstudier inom ämnet men även inom närliggande områden (till exempel konstvetenskap, musikvetenskap, filosofi). Utbildningen är också lämplig för den som önskar arbeta med kultur, konst, museer eller samhällsanalys.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Estetik

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P5011 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp estetik, filosofi, konstvetenskap, musikvetenskap, litteraturvetenskap eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

018-471 28 97

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Egyptologi

andreas.dorn@egyptologi.uu.se

018-471 28 97

Estetik: Nicholas Wiltsher

nicholas.wiltsher@filosofi.uu.se

018-471 73 53

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 57 98

Historia

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018-471 79 49

Konstvetenskap: Britt-Inger Johansson

info@konstvet.uu.se

Kulturantropologi och etnologi: Claudia Merli

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 83

Kulturarv och hållbarhet: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteraturvetenskap, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Historisk-filosofiska fakulteten

Dag Hammarskjölds väg 7

Box 256, 751 05 UPPSALA

histfil@histfilfak.uu.se

Programstart och registrering

OBS! Du måste ha aktiverat ditt studentkonto på Uppsala universitet för att kunna registrera dig.
 

  • Om du är antagen till programmet registrerar du dig mellan 29/7 och 29/8 på kursen Filosofiska perspektiv I i Ladok för studenter. När du registrerar dig på kursen startar ditt masterprogram automatiskt.
  • Om du är antagen med villkor, kan du inte registrera dig i Ladok för studenter. Komplettera din ansökan med den dokumentation som saknas. Fr.o.m. den 10 augusti kommer den att kontrolleras och vi kommer att kontakta dig. Om du den 23 augusti inte har blivit kontaktad av institutionen, eller fortfarande inte kan registrera dig i Ladok för studenter, kontakta då Johan Löfström via e-post.

Den här informationen finns också på www.uu.se/student.