Genusvetenskap - Masterprogram i humaniora

Läsåret 2021/2022

Bild för Genusvetenskap - Masterprogram i humaniora 2021/2022
Anmälan

Hur har idéer om kön och genus utvecklats? Hur samverkar kön/genus med andra maktdimensioner i samtiden? Vad handlar feministisk kulturkritik om? Vad är identitetspolitik - och är genus en fråga om identiteter eller praktiker? Hur kan genusforskningen identifiera vad som utmärker "maskulinitet" eller "femininitet" och hur påverkar dessa idéer våra kroppar? Hur kan genusvetenskap bidra till diskussioner kring natur, vetenskap och miljö? Om dessa och många andra frågor handlar studierna i genusvetenskap på masterprogrammet i humaniora.

Om programmet

Att studera genusvetenskap på avancerad nivå innebär en ämnesmässig fördjupning inom ett urval genusteoretiska frågor och genuskritiska forskningsfält.

Inom ramen för kurserna i genusvetenskap ingår även inslag av vetenskaplig metod samt träning i akademiskt skrivande och muntlig presentation. Kurserna har sin huvudsakliga bas i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning men eftersom genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne förekommer även forskningsperspektiv från andra områden. Ämnet samlar också studenter med olika disciplinära bakgrunder.

Kursutbudet är starkt kopplat till de forskargrupper som är verksamma vid Centrum för genusvetenskap. Som masterstudent i genusvetenskap har du goda möjligheter till samarbete med dessa grupper samt till de forskningsnätverk där Centrum för genusvetenskap ingår.

Programmet har också ett skrivarseminarium i form av kursen Tvärvetenskaplig metod och skrivprocess, som löper under hela utbildningen och där programstudenter från år ett och två medverkar. Här presenterar studenterna sina examensarbeten i deras olika skeden, läser varandras och andras texter med fokus på tvärvetenskap och metod och möter forskare som berättar om sina metodiska och metodologiska överväganden. Kursen fungerar alltså både som metodkurs och som grupphandledning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med genusvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

För en masterexamen läser du i två år, och studierna omfattar kurser motsvarande 75 högskolepoäng (hp), samt ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du i ett år, och studierna omfattar kurser motsvarande 30 hp och ett examensarbete om 30 hp.

Kurserna är i regel på 7,5 hp och ges på halvfart inom någon av de fyra perioder som läsåret indelas i. Förutom de obligatoriska kurserna som ingår i programmet finns möjlighet att skräddarsy utbildningen efter intresse genom sammanlagt fyra valfria kurser om 7,5 hp.

För masterexamen (120 hp)
Studenterna läser studenterna både obligatoriska och valbara kurser inom programmet. Centrum för genusvetenskap ger åtta kurser, varav fyra är obligatoriska. Den första obligatoriska kursen ger studenterna en översikt över genusteori och feministisk teori. Den andra kursen fokuserar på intersektionalitet och makt. Den tredje introducerar och fördjupar teoribildning kring genus, vetenskap och naturen. Den fjärde kursen ges löpande genom programmet och fokuserar på metodologi, metod och den vetenskapliga skrivprocessen.

Studenterna måste också ta två av de fyra valbara kurserna i genusvetenskap. Den första valbara kursen är Feminist Cultural Studies; den andra adresserar frågor kring globalisering, ras och vithet; den tredje kursen introducerar kritiska perspektiv på släktskap och reproduktion, medan den sista valbara kursen utmanar studenterna att använda feministiska och genusvetenskapliga perspektiv i debatter kring miljöer, natur och djur.

Förutom de obligatoriska och valbara kurserna som erbjuds genom Centrum för genusvetenskap, kan studenterna också välja att ta upp till fyra kurser från andra program som erbjuds vid Uppsala universitet eller andra högskolor. Som en del av det tvååriga programmet (120 hp) måste studenter också genomföra ett examensarbete på 45 hp.

För magisterexamen (60 hp):
Studenterna tar tre av de kurser som ges av Centrum för genusvetenskaps kurser (se ovan) plus en valbar kurs, samt genomför ett 30 hp examensarbete.

Om undervisningen

Undervisning sker vanligtvis i seminarieform samt genom handledning individuellt och i grupp. Seminarierna är alltid obligatoriska. En kurs har som regel ett seminarietillfälle i veckan.

De obligatoriska kurserna ges på engelska; examensarbetet kan också skrivas på svenska/skandinaviska språk eller engelska (språk beslutas i samråd med din handledare). Valbara kurser ges på engelska eller svenska.

Under programmets andra år finns även möjlighet att göra praktik (verksamhetsförlagd utbildning, VFU) motsvarande maximalt 15 hp. Du ansvarar själv för att ordna praktikplats. Tidigare studenter har även gjort MFS (Minor Field Studies) utomlands, och under den perioden samlat in det empiriska materialet till sitt examensarbete.

Utöver kursstudier och VFU vid Uppsala universitet, finns möjlighet till kursstudier vid andra lärosäten inom landet och utomlands under de valfria kurserna.

Studera utomlands

Inom ramen för de valfria kurserna finns även möjlighet att söka sig utomlands. Tidigare programstudenter har tillbringat terminer i till exempel Kanada, England och Spanien, via ERASMUS-utbyten.

Karriär

En examen i genusvetenskap på avancerad nivå är meriterande för arbete inom många myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor samt inom till exempel journalistik och kulturarbete.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Genusvetenskap

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P5111 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp genusvetenskap eller feministiska studier eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

018-471 28 97

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Egyptologi

andreas.dorn@egyptologi.uu.se

018-471 28 97

Estetik: Nicholas Wiltsher

nicholas.wiltsher@filosofi.uu.se

018-471 73 53

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 57 98

Historia

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018-471 79 49

Konstvetenskap: Britt-Inger Johansson

info@konstvet.uu.se

Kulturantropologi och etnologi: Claudia Merli

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 83

Kulturarv och hållbarhet: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteraturvetenskap, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Historisk-filosofiska fakulteten

Dag Hammarskjölds väg 7

Box 256, 751 05 UPPSALA

histfil@histfilfak.uu.se

Programstart och registrering

Välkommen till Masterprogrammet i humaniora!
För att börja på programmet behöver du registrera dig.

Information till antagna och efterantagna:
Registrering sker i Ladok. Du registrerar dig inte på programmet, utan på den inledande kursen inom den programspecialisering du har valt (t ex etnologi eller arkeologi). Dessa introduktionskurser ser du i Ladok.

Det är olika registreringsperioder på olika kurser - var noga med att inte missa din registreringsperiod! Om du inte är registrerad senast sista registreringsdag riskerar du att förlora din plats som då går vidare till eventuella reserver. Är det första gången du läser på Uppsala universitet behöver du ett studentkonto. All information om studentkonton finns på studentingången.

Om du behöver hjälp med registreringen så kan du innan sista registreringsdag maila kurs-/studieadministratören för att bli registrerad på kursen. Nedan finner du en lista med e-post-adresser till kurs-/studieadministratörerna inom programmets olika inriktningar.

Antikens kultur och samhällsliv    info@arkeologi.uu.se
Arkeologi info@arkeologi.uu.se
Egyptologi info@arkeologi.uu.se
Estetik johan.lofstrom@filosofi.uu.se
Etnologi angelika.holm@antro.uu.se
Filosofi johan.lofstrom@filosofi.uu.se
Genusvetenskap annakarin.kristrom@uu.se
Idé- och lärdomshistoria moa.ring@idehist.uu.se
Konstvetenskap anna.eklund@konstvet.uu.se
Kulturantropologi angelika.holm@antro.uu.se
Kulturarv och hållbarhet carina.dahlstrom@uadm.uu.se
Litteraturvetenskap  ingrid.mcgarry@littvet.uu.se
Musikvetenskap emma.sohlgren@musik.uu.se
Retorik ingrid.mcgarry@littvet.uu.se

Villkorligt antagna
Studenter som är antagna med villkor (VI), som alltså ännu inte uppfyller behörighetskraven, kan inte registrera sig. Senast vid kursstart behöver behörighetskraven vara uppfyllda för att du ska kunna registreras. Kontakta kursadministratör för registrering. 

Information till reserver
Reserver kallas i mån av plats löpande via den mail du angav i din ansökan, så se till att du kollar din epost regelbundet (även skräpposten)! Vi kallar fram till kursstart. Vi vill att du meddelar att du vill ha din plats senast en vecka före kursstart.

Om du har ångrat dig eller fått förhinder är det viktigt att du lämnar återbud så att en annan student kan få besked snabbare om en återbudsplats.

Har du några frågor, kontakta din studieadministratör.