Idé- och lärdomshistoria - Masterprogram i humaniora

Läsåret 2021/2022

Bild för Idé- och lärdomshistoria - Masterprogram i humaniora 2021/2022
Anmälan

På masternivå fördjupas utbildningen i idé- och lärdomshistoria. Som student blir du en del av en livaktig och mångfacetterad vetenskaplig miljö - ämnets största i Sverige. Här läser du såväl tematiska kurser i anslutning till aktuell forskning som mer praktiska färdighetstränande kurser. Med detta fördjupas både dina idéhistoriska ämneskunskaper och din generella förmåga att göra och presentera undersökningar.

Om programmet

Syftet med programmet är att ge både ämnesfördjupning och färdighetsutveckling. Du introduceras till en rad centrala och aktuella forskningsfält inom idéhistoria och angränsande kulturvetenskaper. Vidare tränas du i konkreta färdigheter och kompetenser såsom analys och kritisk reflektion. Du övas i synnerhet i att skriftligt och muntligt presentera, granska och utvärdera egna och andras vetenskapliga undersökningar och resultat. Masterutbildningen i idé- och lärdomshistoria gör dig till en kvalificerad läsare av texter på engelska och svenska, och du lär dig att skriva analytiskt, begripligt och med humanistens särskilda känsla för ord.

Syftet med programmets fördjupade ämneskunskaper och färdighetsträning är i förlängningen att förbereda dig för flera olika kvalificerade arbetsuppgifter inom myndigheter och organisationer - inom offentlig och privat sektor. Utbildningen förbereder dig också för forskning och forskarutbildningar inom idéhistoria och andra angränsande ämnen.

Ett centralt inslag i masterutbildningen är utvecklandet av forskningsfärdigheter och av detta skäl har vi integrerat masterstudierna i vår vetenskapliga miljö. Vid institutionen finns sex övergripande forskningsprofiler: medicinhistoria, vetenskapshistoria, politisk idéhistoria, utbildningshistoria, mediehistoria, samt intellektuell historia.

Forskningsanknytningen av masterutbildningen sker på flera sätt. Du läser forskningsorienterade temakurser, och deltar i institutionens forskningsseminarier, där lärare, forskare och doktorander presenterar och diskuterar pågående undersökningar, och dit också forskande gäster bjuds in. På så vis blir du som student del av en vidare miljö av yrkesverksamma idéhistoriker.

En central roll i utbildningen intas av examensarbetet, det blir kulmen på dina masterstudier. Du ska genomföra en historisk undersökning och författa en vetenskaplig uppsats. Här ställs höga krav på din förmåga att självständigt formulera, avgränsa och utföra en avancerad forskningsuppgift med utgångspunkt i ett omfattande material. Uppsatsskrivandet sker under flera terminer och du ska tillsammans med kurskamrater, lärare och handledare arbeta dig framåt mot ett alltmer kvalificerat slutresultat.

Vem läser programmet?
Till detta program söker sig studenter från hela landet som har en kandidatexamen med minst 60 hp i ämnet idé- och lärdomshistoria - eller idéhistoria som ämnet heter på flera högskolor. Varje hösttermin antas runt 10 studenter. Några har läst idéhistoria eller Historikerprogrammet vid Uppsala universitet, medan andra har läst sin grundutbildning på helt andra håll och med varierande inriktning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med idé- och lärdomshistoria som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Du väljer själv om du vill läsa för en tvåårig masterexamen eller en ettårig magisterexamen. Båda möjligheterna ryms inom samma program och du behöver inte välja inriktning förrän mot slutet av första terminen. Skillnaden är att en masterexamen innebär större bredd och mer fördjupning samt möjlighet till praktik och utlandsstudier. Båda examina ger dock behörighet att söka forskarutbildningen.

För att få ut en masterexamen i idé- och lärdomshistoria läser du kurser omfattande sammanlagt 75 hp, samt skriver ett examensarbete om 45 hp. Den första terminens tre idéhistoriska kurser om 30 hp är obligatoriska. Resterande kurser kan väljas fritt bland andra idéhistoriska kurser eller de cirka 70 kurser som årligen ges av historisk-filosofiska fakultetens ämnen (inom Masterprogram i humaniora). Du kan också välja kurser som ges vid andra fakulteter och andra universitet. Slutligen har du också möjlighet att ta en kurs som praktik (7,5 eller 15 hp), samt även bedriva studier utomlands.

För att få ut en magisterexamen i idé- och lärdomshistoria är första terminens tre idéhistoriska kurser om sammanlagt 30 hp obligatoriska, och du skriver ett examensarbete om 30 hp.

Kurser inom programmet

Studieplan för 2-årig master (för 1-årig magister gäller termin 1 och 4).

Termin 1:
Introduktion till masterstudier i idé- och lärdomshistoria, 15 hp (obligatorisk kurs)
Två idéhistoriska temakurser, 2 × 7,5 hp (obligatoriska kurser)

Termin 2:
Två valbara kurser om 7,5 hp
Idéhistorisk forskning i praktiken, 7,5 hp (rekommenderad)
Examensarbete, 7,5 hp (rekommenderad)

Termin 3:
Två eller tre valbara kurser om 7,5 hp
Examensarbete, 7,5 hp eller 15 hp

Termin 4:
Eventuellt valbar kurs, 7,5 hp
Examensarbete, 30 hp, eller 22,5 hp

Om undervisningen

Undervisningen på kurserna består av föreläsningar och seminarier. Kurserna som ges av Institutionen för idé- och lärdomshistoria går på halvfart och examineras genom skriftliga uppgifter och aktivt seminariedeltagande. För examensarbetet består undervisningen av enskild handledning och gruppträffar med lärare och andra masterstudenter. Examinationen sker genom ventilering på ett seminarium, där studenterna även måste agera opponenter.

På fakultetens övriga kurser kan undervisnings- och examinationsformerna variera. Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, även om föreläsningar kan förekomma. De vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.

Studera utomlands

Inom ramen för masterprogrammet finns mycket goda möjligheter att studera utomlands en termin eller två. Det finns avtal med ett 40-tal universitet i Europa genom Erasmus/Nordplus, och flera hundra universitet över hela världen genom Enheten för internationell mobilitet. De kurser som läses och tenteras vid dessa utbytesstudier kan tillgodoräknas inom en examen vid Uppsala universitet.

Karriär

En examen på avancerad nivå i idé- och lärdomshistoria är meriterande för arbete inom många myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor. Det kan handla om utredningsarbete, handläggning, administration och planering på olika nivåer. Exempel på arbetsplatser är arkiv, bibliotek, förlag, journalistik, mediabolag och kulturarbete. Både magister- och masterexamen ger dig också behörighet att söka forskarutbildningen i idé- och lärdomshistoria och angränsande ämnen.


Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Idé- och lärdomshistoria

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P5031 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp idé- och lärdomshistoria eller 90 hp historia/ekonomisk historia, eller motsvarande. Behörig är också student med examen från Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle med Uppsats STS, idé- och lärdomshistoria.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Läs mer om programmet på institutionens webbplats.

Kontakt

Filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

018-471 28 97

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Egyptologi

andreas.dorn@egyptologi.uu.se

018-471 28 97

Estetik: Nicholas Wiltsher

nicholas.wiltsher@filosofi.uu.se

018-471 73 53

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 57 98

Historia

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018-471 79 49

Konstvetenskap: Britt-Inger Johansson

info@konstvet.uu.se

Kulturantropologi och etnologi: Claudia Merli

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 83

Kulturarv och hållbarhet: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteraturvetenskap, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Historisk-filosofiska fakulteten

Dag Hammarskjölds väg 7

Box 256, 751 05 UPPSALA

histfil@histfilfak.uu.se

Programstart och registrering

Välkommen till Masterprogrammet i humaniora!
För att börja på programmet behöver du registrera dig.

Information till antagna och efterantagna:
Registrering sker i Ladok. Du registrerar dig inte på programmet, utan på den inledande kursen inom den programspecialisering du har valt (t ex etnologi eller arkeologi). Dessa introduktionskurser ser du i Ladok.

Det är olika registreringsperioder på olika kurser - var noga med att inte missa din registreringsperiod! Om du inte är registrerad senast sista registreringsdag riskerar du att förlora din plats som då går vidare till eventuella reserver. Är det första gången du läser på Uppsala universitet behöver du ett studentkonto. All information om studentkonton finns på studentingången.

Om du behöver hjälp med registreringen så kan du innan sista registreringsdag maila kurs-/studieadministratören för att bli registrerad på kursen. Nedan finner du en lista med e-post-adresser till kurs-/studieadministratörerna inom programmets olika inriktningar.

Antikens kultur och samhällsliv    info@arkeologi.uu.se
Arkeologi info@arkeologi.uu.se
Egyptologi info@arkeologi.uu.se
Estetik johan.lofstrom@filosofi.uu.se
Etnologi angelika.holm@antro.uu.se
Filosofi johan.lofstrom@filosofi.uu.se
Genusvetenskap annakarin.kristrom@uu.se
Idé- och lärdomshistoria moa.ring@idehist.uu.se
Konstvetenskap anna.eklund@konstvet.uu.se
Kulturantropologi angelika.holm@antro.uu.se
Kulturarv och hållbarhet carina.dahlstrom@uadm.uu.se
Litteraturvetenskap  ingrid.mcgarry@littvet.uu.se
Musikvetenskap emma.sohlgren@musik.uu.se
Retorik ingrid.mcgarry@littvet.uu.se

Villkorligt antagna
Studenter som är antagna med villkor (VI), som alltså ännu inte uppfyller behörighetskraven, kan inte registrera sig. Senast vid kursstart behöver behörighetskraven vara uppfyllda för att du ska kunna registreras. Kontakta kursadministratör för registrering. 

Information till reserver
Reserver kallas i mån av plats löpande via den mail du angav i din ansökan, så se till att du kollar din epost regelbundet (även skräpposten)! Vi kallar fram till kursstart. Vi vill att du meddelar att du vill ha din plats senast en vecka före kursstart.

Om du har ångrat dig eller fått förhinder är det viktigt att du lämnar återbud så att en annan student kan få besked snabbare om en återbudsplats.

Har du några frågor, kontakta din studieadministratör.