Hjärtsjukvård - Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läsåret 2022/2023

Bild för Hjärtsjukvård - Specialistsjuksköterskeprogrammet 2022/2023
Anmälan

Som specialistsjuksköterska med inriktning i hjärtsjukvård möter du personer med olika hjärtsjukdomar. Du arbetar ofta självständigt och ansvarar för avancerad omvårdnad i det kliniska arbetet inom olika typer av hjärtsjukvård. Den specialiserade hjärtsjukvården ökar, vilket kräver specialistkompetens för sjuksköterskor. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård ger dig de verktyg du behöver för att arbeta med avancerad hjärtsjukvård.

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Om programmet

Som hjärtsjuksköterska har du ett övergripande ansvar för patientens omvårdnad, behandling och utbildning samt har en ledar- och mentorsroll på arbetsplatsen. De kompetensområden som utgör kärnan i hjärtsjuksköterskans verksamhetsutövande är evidensbaserad omvårdnad, medicinsk kunskap, pedagogik/informatik, ledarskap samt forskning och utveckling.

En sjuksköterska med specialistkompetens inom hjärtsjukvård ska utöver sin grundkompetens kunna:

  • arbeta mer självständigt med omvårdnad av akut och kroniskt sjuka hjärtpatienter
  • delegeras större ansvar för medicinska beslut och behandlingar (exempelvis i samband med egen patientmottagning)
  • arbeta med interventionell hjärtsjukvård (PCI, TAVI, arytmibehandling med mera)
  • utifrån ett personcentrerat, pedagogiskt och motiverande förhållningssätt planera, genomföra och utvärdera individbaserad patientutbildning
  • utbilda, handleda och agera mentor till ny och mindre erfaren personal
  • inta en ledarroll och bidra med trygghet i teamet på arbetsplatsen
  • förhålla sig till och tillämpa evidensbaserade riktlinjer för hjärtsjukdomar
  • bedriva forsknings- och utvecklingsarbete.
Specialistkompetens
Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten
Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv. Det finns ofta möjlighet att genomföra en del av VFU-tiden utomlands.

Examen

Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) som är en yrkesexamen. Om du väljer att skriva en magisteruppsats på 15 hp kan du även ansöka om en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Specialiseringen mot hjärtsjukvård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot hjärtsjukvård.

Kurser inom programmet

Omvårdnad vid ischemisk hjärtsjukdom 7.5 hp
Levnadsvanor, psykologiska aspekter och livskvalitet vid hjärtsjukdom 7.5 hp
Omvårdnad vid hjärtsvikt 7.5 hp
Ledarskap, pedagogik och förbättringskunskap inom hjärtsjukvård 7.5 hp
Vårdvetenskaplig teori och metod 7.5 hp
Omvårdnad vid arytmier 7.5 hp
Examensarbete med inriktning mot hjärtsjukvård 15.0 hp

Om undervisningen

Programmets undervisning bygger på studentaktiverande pedagogik. Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning. Målet är att skapa en personlig utveckling och stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare för mer information om utlandsstudier.

Karriär

Det finns ett stort behov av specialistutbildade sjuksköterskor inom hjärtsjukvården. Hjärtsjukdomar är en av de största folksjukdomarna i Sverige och konsumerar stora sjukvårdsresurser. Den alltmer specialiserade vården behöver personal med stor kunskap och kompetens. En välorganiserad vård, där sjuksköterskan har en viktig roll, ger vinster för både patienten, sjukvården och samhället.

En specialistsjuksköterskeutbildning kan leda till ett utökat patientansvar och ledarskap i teamet. Den kan också leda till ett större ansvar gällande utveckling inom vården, samt utbildning för både medarbetare, patienter och dess närstående.

Specialistsjuksköterskeutbildningen utgör också en naturlig länk till forskarutbildning och det finns många områden inom hjärtsjukvården som passar för sjuksköterskeforskning. En integrerad forskning mellan läkare, sjuksköterskor och andra vårdprofessioner inom området skulle utveckla vården ytterligare.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Anmälan öppnar 15 februari 2022. Sista anmälningsdag är 15 mars 2022.
Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Hjärtsjukvård

60 hp

HT 2022, 50 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 mars 2022

Anmälningskod: UU-P3537 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Urval: Parallellt: Mindre än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska - Mer än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska.
I båda urvalsgrupperna görs rangordningen baserat på antal högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Bokningsbara vägledartider.

Kontakt

Studentservice, farmaci, medicin och vård

vardstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 50 75

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentservice A4:1, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala