Magisterprogram i vindkraftprojektering 2020/2021

Magisterprogrammet i vindkraftprojektering förbereder dig för en karriär inom den globala vindkraftsindustrin genom att kombinera teknik och förvaltning från både natur- och samhällsvetenskap. Välj detta program för att bidra till ett positivt fotavtryck för klimatet! Eftersom utbyggnaden av vindkraft ökar genom bland annat geografisk utbredning, projektstorlek och komplexitet, så finns ett stort behov av yrkeskunniga som kan leda vindkraftsprojekt med framgångsrika resultat.

Om programmet

Det ettåriga magisterprogrammet i vindkraftprojektering öppnar dörrarna för dig till ett arbete inom vindkraftsindustrin. Du får besöka vindparker och vindkraftverk, använda de senaste simulerings- och planeringsmetoderna samt delta i många gästföreläsningar som hålls av experter i branschen.

Kritiskt tänkande och färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation är viktiga delar i läroplanen. Dessa färdigheter får du också öva under hela programmet, inte minst genom examensarbetet där du ska genomföra ett självständigt forskningsprojekt.

Under dina studier kommer du få träffa branschföreträdare, forskare och expertlärare som bidrar till utvecklingen på området. Du kommer också att kunna bygga ett omfattande kontaktnät som gör det möjligt för dig att knyta kontakter med potentiella framtida arbetsgivare och hitta praktikplatser inom branschen.

Programmet startade 2010 och tidigare studenter har fått nyckelpositioner inom vindkraftsindustrin över hela världen.

Under programmet kommer du att

 • lära dig planera, utveckla och leda vindkraftsprojekt
 • ha nära samarbete med branschföreträdare
 • kombinera teknik-, ledarskap och förvaltningskunskap från både natur- och samhällsvetenskap.
Uppsala universitet Campus Gotland är ledande inom utbildning om vindkraftprojektering. Gotland är en fantastisk plats för att studera ämnet då ön också är ett centrum för den tidiga vindkraftutvecklingen i Sverige. Samtidigt kommer du kunna njuta av allt som den historiska och trivsamma staden Visby och Gotland i stort har att erbjuda. Gotland har utmärkta och täta flyg- och färjeförbindelser till Stockholm och flera andra städer i landet.

Studentprofil
Du har din bakgrund inom naturvetenskap, samhällsvetenskap eller teknik och har antagligen arbetslivserfarenhet inom relevanta områden efter din erhållna kandidatexamen. Detta ettåriga magisterprogram är ett utmärkt val om du har arbetat sedan dina tidigare studier och vill använda dina tidigare erfarenheter samtidigt som du vill förbereda dig för arbete inom vindkraftsbranschen.

Du vill ha en utbildande erfarenhet från dina studier som också hjälper dig att förbättra din presentationsförmåga samt ge dig möjligheten att tillämpa dina färdigheter på riktiga fallstudier. Varje students bakgrund - kulturell som akademisk - bidrar till mångfalden i klassen, vilket gör programmet till ett internationellt forum för diskussioner och debatter.

En framtida doktorandtjänst är något som du eventuellt har funderat kring, men arbete inom vindkraftsbranschen är din främsta målsättning.

Här kan du se vilken akademisk och geografisk bakgrund tidigare studenter haft (pdf).

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits) med vindkraftprojektering som huvudområde.

Upplägg

Programmet är tvärvetenskapligt och organiserat runt tre teman: planering för vindkraft, projektutveckling, projektledning och förvaltning av vindkraftsparker. Olika aspekter av dessa ämnen introduceras i början av programmet. Eftersom programmet är tematiskt, studerar du ofta flera olika aspekter av vindkraftprojektering samtidigt.

Termin 1
Höstterminen startar med en kurs i vindkraftprojektering som ger grundläggande kunskaper och färdigheter inom området. Därefter följer kurser i vindresursbedömning, planering för vindkraft och vindkraftteknik. Där får du den kunskap du behöver i meteorologi, planering och tillståndsfrågor samt om vindkraftverkens mekanik.

Termin 2
Under vårterminen kommer du att lära dig om anslutning av vindkraft till elnätet och fördjupa dina kunskaper i vindkraftteknik. De kunskaper som inhämtats i tidigare kurser kommer sedan att tillämpas i en projektkurs där vi gör en förstudie. Terminen avslutas med ett individuellt examensarbete som även kan genomföras i samarbete med en partner inom industri eller forskning.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

De pedagogiska metoderna i magisterprogrammet i vindkraftprojektering omfattar föreläsningar, seminarier, grupp- och projektarbete, fallstudier, rollspel, studiebesök, datorlabb och individuellt arbete. Viss undervisning kräver obligatorisk närvaro. Eftersom det mesta av utbildningen är baserad på grupparbete och projekt, och intensiteten på utbildningen är hög, är det av stor vikt att studenten är aktiv under hela studieperioden. Programmet är förlagt till Campus Gotland på heltid och studenten förväntas därmed vara placerad i Visby under större delen av utbildningen.

Klassens storlek inbjuder till en välkomnande atmosfär som möjliggör kunskapsutbyte och en god inlärningsmiljö. Ytterligare en styrka hos detta magisterprogram är dess tvärvetenskapliga och internationella inriktning, som skapar en spännande mångkulturell studiemiljö.

All undervisning, instruktioner och litteraturen är på engelska.

Alla kurser är skapade med fokus på vindkraftsindustrin och vindkraftsforskning. Verkliga fall studeras. I examensarbetet har du möjlighet att utforska ämnen som är relevanta för din bakgrund.

Tidigare studenter, som nu arbetar inom området, bjuds ofta in som gästföreläsare och ger dig inblick i rollen som projektledare. Detta är mycket fördelaktigt för våra studenter, eftersom alumnerna sätter programmets innehåll i förhållande till den kompetens de tycker är särskilt viktig i sina yrkesliv.

Se lista över gästföreläsningar som ägt rum de senaste två åren (pdf)

Se film från en laboration med topptur i ett vindkraftverk.

Karriär

Energibranschen är en av de snabbast växande branscherna i världen. I Sverige är vindkraft den tredje största källan för elproduktion efter vatten- och kärnkraft och den beräknas fördubblas inom en fyraårsperiod samt femdubblas fram till år 2040.

Detta program förbereder dig för ledningsbefattningar inom alla grenar i den globala vindkraftsindustrin. Aktörer på området är till exempel företag som driver vindkraftsparker, konsultföretag, lokala och nationella myndigheter, företag som tillverkar komponenter, företag som ingår i leveranskedjan, forskningsinstitut eller andra organisationer som arbetar med förnybar energi och/eller miljöfrågor.

Några av de befattningar som våra alumner innehar är:

 • projektledare
 • projektingenjör
 • vindkraftsingenjör
 • projektförvaltare
 • vindkraftskonsult
 • konsult inom vindresursbedömning
 • affärsutvecklingschef
 • projektör
 • kontrollrumstekniker
 • doktorand
Se statistik över utexaminerade och vad de gör nu.
Läs intervju med två alumner som berättar om programmet och sina karriärer efter examen

Jobbmarknaden för utexaminerade är mycket internationell eftersom metoderna och problemställningar är likartade i olika delar av världen. Minskade kostnader för tekniken och en ökad motivation hos aktörerna att sträva efter större hållbarhet enligt Parisavtalet 2015, har lett till en snabb utveckling på vindkraftsområdet. Detta innebär att efterfrågan på kompetens ökar internationellt.

Utexaminerade med tidigare arbetserfarenhet från vindkraft eller annan industri kan komma tillbaka till arbetsmarknaden med avancerad kompetens och kvalificera sig för högre ledningsbefattningar. Utexaminerade från detta program som söker sitt första jobb inom vindkraftsindustrin kommer att ha såväl påvisbara kunskaper om vindkraftprojektering som goda färdigheter att uppnå acceptans hos nyckelintressenter. Detta är en kraftfull kombination och efterfrågan på denna typ av expertis förväntas öka.

Förutom anställning som projektledare eller projektör kan du också göra karriär inom vetenskaplig eller teknisk forskning och utveckling som vetenskaplig och/eller teknisk rådgivare, konsult eller projektledare. Programmet kan också förbereda dig för doktorandstudier.

Behörighet och anmälan

Magisterprogram i vindkraftprojektering

60 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P1281 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programspecifika frågor: Liselotte Aldén eller Maria Klemm

liselotte.alden@geo.uu.se; maria.klemm@geo.uu.se

0498-10 83 64 (Liselotte), 018-471 83 74 (Maria)

Frågor om antagning:

studentservice@uu.se

018-471 47 30